Regeling Overschrijven verlof naar een volgend jaar

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Utrechtse Heuvelrug
Officiële naam regelingRegeling Overschrijven verlof naar een volgend jaar
CiteertitelRegeling Overschrijven verlof naar een volgend jaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 125, lid 2 ambtenarenwet
  2. CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2006 n.v.t. nieuwe regeling 20-12-2005 Nieuwsbrief, 21-12-2005 Onbekend

Tekst van de regeling

Hoofdstuk Regeling Overschrijven verlof naar een volgend jaar

Paragraaf

Artikel Artikel 43:1:1:1  Overschrijven verlof naar een volgend jaar

Het bepaalde in het eerste en tweede lid van artikel 6:2:6 CAR/UWO geldt met dien verstande, dat de ambtenaar aan het eind van enig kalenderjaar nimmer meer vakantie-uren kan overschrijven naar het volgende kalenderjaar dan de helft van het hem bij of krachtens artikel 6:2:1 CAR/UWO toekomende aantal uren, tenzij het dienstbelang verlofopneming heeft verhinderd dan wel op een desbetreffend verzoek van de ambtenaar nadrukkelijk anders is beslist.

Sluiting

Lees deze pagina voor