HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Aanwijzingsbesluit  |  Aanwijzingsbesluit besluit inzetten cameratoezicht (voor bepaalde duur) openbare plaats

Aanwijzingsbesluit besluit inzetten cameratoezicht (voor bepaalde duur) openbare plaats

Dit item is verlopen op 08-03-2019.

In het kader van de Openbare Orde en Veiligheid heeft de burgemeester besloten om voor een periode van drie maanden cameratoezicht in te zetten op een openbare plaats in de gemeente. De bevoegdheid van de burgemeester voor dit aanwijzingsbesluit volgt uit artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening overeenkomstig artikel 151c Gemeentewet. De openbare plaats betreft het toegangsgebied tot het Asielzoekers Centrum in Leersum gelegen aan de N225 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking op 7 december en duurt tot en met 7 maart 2019. De periode kan na evaluatie met drie maanden worden verlengd.

Als u het niet eens bent met het aanwijzingsbesluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Vermeld u in het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum waarop u het bezwaarschrift stuurt en uw handtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter. Als deze het verzoek toewijst, kan hierbij worden bepaald dat de werking van het besluit wordt geschorst.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur dan een brief of fax naar de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht / fax 030 223 35 48.

RSS