HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning  |  Dorpstraat 57, 3941 JL in Doorn

Dorpstraat 57, 3941 JL in Doorn

Dit item is verlopen op 22-03-2019.

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn met 6 weken verlengd voor:

  • Dorpstraat 57, 3941 JL in Doorn, een interne verbouwing (HZ_WABO-18-2617, 31 januari)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht  een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de  rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,  Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.  Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

RSS