HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning  |  Driebergsestraatweg 8 a, 3941 ZX in Doorn

Driebergsestraatweg 8 a, 3941 ZX in Doorn

Dit item is verlopen op 12-04-2019.

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn met 6 weken verlengd voor:

  • Driebergsestraatweg 8 a, 3941 ZX in Doorn, vervangende nieuwbouw bedrijfsruimte (HZ_WABO-18-2592, 20 februari)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht  een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de  rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,  Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.  Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

RSS