HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Stookontheffing verbranden afval buiten een inrichting  |  Dwarsweg 56 naast camping De Hoge Linde in Overberg

Dwarsweg 56 naast camping De Hoge Linde in Overberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat zij ingevolge artikel 10.63 van de Wet milieubeheer de volgende ontheffing hebben verleend voor het verbranden van afval buiten een inrichting:

  • De heer C.J. Henken - ontheffing van het stookverbod voor een Paasvuur op maandag 22 april tussen 14.00- 21.00 uur, op het bouwland aan de Dwarsweg 56 naast camping De Hoge Linde in Overberg (Z/19/137313 / D-282947, 12 april 2019)

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij het college zijn ingediend. Is er sprake van een spoedeisend belang, dan kunt u daarnaast ook om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Als u een verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met het team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, 088 022 50 00.

RSS