HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning  |  Griftdijk 2, 3953 ML in Maarsbergen

Griftdijk 2, 3953 ML in Maarsbergen

Dit item is verlopen op 29-03-2019.

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn met 6 weken verlengd voor:

  • Griftdijk 2, 3953 ML in Maarsbergen, het plaatsen van een paardenstal met standaardboxen op bestaande bestrating (HZ_WABO-18-2703, 7 februari)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht  een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de  rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,  Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.  Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

RSS