HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning  |  Haarbos 2, Kadastraal perceelnr. 997, sectie E in Maarsbergen

Haarbos 2, Kadastraal perceelnr. 997, sectie E in Maarsbergen

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn met 6 weken verlengd voor:

  • Haarbos 2, Kadastraal perceelnr. 997, sectie E in Maarsbergen, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit 14 units (HZ_WABO-19-0523, 8 mei)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht  een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de  rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,  Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.  Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

RSS