HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning  |  Haarbos, kavel 6, kadastraal perceelnr. 393, sectie E in Maarsbergen

Haarbos, kavel 6, kadastraal perceelnr. 393, sectie E in Maarsbergen

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn met 6 weken verlengd voor:

  • Haarbos, kavel 6, kadastraal perceelnr. 393, sectie E in Maarsbergen, de nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw (HZ_WABO-19-0687, 29 mei)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht  een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de  rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,  Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.  Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

RSS