HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning  |  Haarweg 82, 3956 KP in Leersum

Haarweg 82, 3956 KP in Leersum

Dit item is verlopen op 26-04-2019.

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn met 6 weken verlengd voor:

  • Haarweg 82, 3956 KP in Leersum, het bouwen van een schuilplaats voor vee en veevoer (HZ_WABO-18-2270, 13 maart)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht  een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de  rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,  Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.  Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

RSS