HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning  |  Kadastraal perceelnr. 1006, sectie E in Maarsbergen

Kadastraal perceelnr. 1006, sectie E in Maarsbergen

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn met 6 weken verlengd voor:

  • Kadastraal perceelnr. 1006, sectie E in Maarsbergen, voor de nieuwbouw van een bedrijfshal (HZ_WABO-19-0445, 25 april)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht  een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de  rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,  Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.  Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

RSS