HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning  |  Kadastraal perceelnrs. 7738A, 7743, 8275, 8278 in Doorn (tussen Acacialaan, Dorpsstraat en Oude Woudenbergseweg), ook bekend als ‘Kaapse Hof’

Kadastraal perceelnrs. 7738A, 7743, 8275, 8278 in Doorn (tussen Acacialaan, Dorpsstraat en Oude Woudenbergseweg), ook bekend als ‘Kaapse Hof’

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn met 6 weken verlengd voor:

  • Kadastraal perceelnrs. 7738A, 7743, 8275, 8278 in Doorn (tussen Acacialaan, Dorpsstraat en Oude Woudenbergseweg), ook bekend als ‘Kaapse Hof’, de bouw van 31 nieuwbouw woningen (HZ_WABO-19-0399, 2 mei)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht  een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de  rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,  Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.  Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

RSS