HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Openbare Kennisgeving ex artikel 1.3.1 Bro  |  Kennisgeving bestemmingsplannen in voorbereiding

Kennisgeving bestemmingsplannen in voorbereiding

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug kennis van het feit dat zij bestemmingsplannen voorbereiden voor de volgende locaties:

Locatie, aanleiding en contactpersoon:

  • Driebergen Centrum, de actualisatie van de bestemmingsplannen in het centrum van Driebergen, contactpersoon Kai van de Velde.
  • Landgoed De Reehorst, bouw kantoor Triodos Bank en behoud en versterking kwaliteiten landgoed, contactpersoon Peter Schravendijk.
  • Uitbreiding Bedrijventerrein Maarsbergen Oost, de uitbreiding van het bedrijventerrein ten oosten van Maarsbergen met ca. 5,7 hectare grond (netto), de realisatie van 18 vrije kavels en 6 woningen in de sociale sector en een vervangende woning voor Haarweg 52, contactpersonen Koos Vermaat en Geke Veenstra.
  • Loolaan 55, Driebergen-Rijsenburg, mogelijk maken van een twee-onder-een-kapwoning op een bedrijfsperceel dat niet meer in gebruik is, contactpersoon Koen Vreeker.

De bestemmingsplannen leggen het beheer van de bestaande situatie vast, dan wel maken ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk.

Procedure

Deze kennisgeving betreft een vooraankondiging waarop niet kan worden gereageerd. Er liggen ook nog geen stukken ter inzage. Onafhankelijke instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.

Reacties kunnen te zijner tijd worden uitgebracht in het kader van de terinzagelegging van een voorontwerp, dan wel ontwerp van deze bestemmingsplannen. De kennisgeving van deze terinzageleggingen worden gepubliceerd in het Gemeentenieuws. In deze kennisgevingen wordt aangegeven door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.

RSS