HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning  |  Kon. Wilhelminaweg 82, 3958 CR in Amerongen

Kon. Wilhelminaweg 82, 3958 CR in Amerongen

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn met 6 weken verlengd voor:

  • Kon. Wilhelminaweg 82, 3958 CR in Amerongen, het vervangen van de garage door een schuur (HZ_WABO-19-0453, 26 april)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht  een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de  rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,  Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.  Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

RSS