HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning verleend (uitgebreid)  |  Zuylesteinseweg 18, 3958 BA in Amerongen

Zuylesteinseweg 18, 3958 BA in Amerongen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning, uitgebreide procedure verleend voor:

  • Zuylesteinseweg 18, 3958 BA in Amerongen, het aanleggen van een gracht rond Waayestein (perceel Amerongen, sectie D, nummer 4150) en het terugbrengen van de oorspronkelijke vijver bij de orangerie (perceel Amerongen, sectie D, nummer 4010) (HZ_WABO-17-0639, 2 mei)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrechtspraak, Vrouwe Justitiaplein 1, correspondentieadres: postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend. Tevens kan bij indiening van het beroepschrift aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen in afwachting van de beslissing op het beroepschrift.

RSS