HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  College stelt kaders ombuigingsopgave voor aan gemeenteraad

College stelt kaders ombuigingsopgave voor aan gemeenteraad

Dit item is verlopen op 22-02-2019.

Scherpe keuzes voor een duurzame toekomst. Om de financiële positie van de gemeente te verbeteren, wordt een proces gestart waarin raad, college, organisatie en samenleving met een pakket van maatregelen komen die leiden tot een gezonde financiële gemeente. Belangrijke reden voor de huidige financiële positie is het steeds voortdurende tekort in het Sociaal Domein als gevolg van de transities vanuit het Rijk. Maar er is ook weinig reserve voor het opvangen van tegenvallers en de schuldenlast is hoog.

In het procesvoorstel Kaderstelling Ombuigingsopgave is een ombuigingsopgave van € 5,6 miljoen opgenomen. Op het moment dat dit ombuigingsbedrag wordt gerealiseerd en er meevallers of succesvolle maatregelen zijn, worden deze ingezet voor het verlagen van de schuldenlast.

Het proces

In het proces stelt de gemeenteraad eerst een pakket van ombuigingsvoorstellen vast die vervolgens aan de samenleving worden voorgelegd voor consultatie. Een definitief pakket van maatregelen wordt uiteindelijk vastgelegd in de Kadernota.

Betaalbare zorg

Het geprognosticeerde tekort in de zorg (Jeugd/Wmo) is een probleem dat zich landelijk voordoet. De gemeente Utrechtse Heuvelrug krijgt structureel € 6,0 miljoen te weinig financiële middelen vanuit het Rijk om de transitie goed te kunnen uitvoeren. Er is een Taskforce opgestart die allerlei maatregelen ontwikkelt die erop gericht zijn de zorg betaalbaar te krijgen. Een belangrijk onderdeel van de Tasforce is de lobby naar Den Haag. De opbrengst van de maatregelen uit de Taskforce komen in dit voorstel rechtstreeks ten goede van de gemeentebegroting.

RSS