HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  College stelt voor het Raadsuitvoeringsprogramma aan te houden

College stelt voor het Raadsuitvoeringsprogramma aan te houden

Dit item is verlopen op 06-03-2019.

Prognoses Sociaal Domein laten groot tekort zien

Sinds 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De financiële middelen die de gemeente Utrechtse Heuvelrug hiervoor ontvangt van het Rijk, zijn lang niet toereikend. Inmiddels zijn de cijfers van het derde kwartaal bekend. Op basis van de cijfers is een prognose gemaakt. De prognosecijfers zijn zorgwekkend en laten een extra tekort zien van 2,5 miljoen voor 2018 en minimaal 3,4 miljoen voor 2019. De tekorten zijn nu zo omvangrijk dat het college aan de raad voorstelt pas op de plaats te maken en het Raadsuitvoeringsprogramma vooralsnog aan te houden, met uitzondering van acties die bijdragen aan het verminderen van de uitgaven in het Sociaal Domein.

De cijfers van het derde kwartaal laten zien dat de stijgende lijn in het aantal cliënten doorzet. De gemeente zette na de halfjaarcijfers al extra acties in onder de noemer Taskforce Sociaal Domein met gerichte versnellingsmaatregelen om goede zorg voor alle inwoners te kunnen blijven bieden én ook de kosten binnen het Sociaal Domein inzichtelijk en zoveel mogelijk beheersbaar te maken.

Landelijke trend

Dit structurele tekort speelt bij veel gemeenten. Het ombuigen van bestaande patronen binnen de Jeugdhulp vraagt tijd. Bij de Wmo zijn de financiële ontwikkelingen het gevolg van het feit dat mensen langer thuis blijven wonen. De invoering van een abonnementstarief in 2019 draagt bij aan een nog groter beroep op de door de gemeente gefinancierde zorgvormen. Gemeenten slaan de handen ineen en luiden samen de noodklok bij het Rijk. Tijdens het VNG congres in december zijn hiervoor stevige moties aangenomen over een toekomstbestendige zorgstructuur.

Raadsuitvoeringsprogramma vooralsnog aanhouden

De prognoses hebben grote invloed op de financiële positie van de gemeente. De verwachte tekorten zijn zo omvangrijk, dat het niet haalbaar is om én uitvoering te geven aan de extra uitgaven van de focuspunten uit het raadsuitvoeringsprogramma én om deze tekorten op te vangen in de begroting. Het college heeft op basis hiervan besloten om de raad voor te stellen het uitvoeringsprogramma - dus de nieuwe ambities – vooralsnog aan te houden en de focus volledig te richten op de verbetermaatregelen in het Sociaal Domein.

Vervolg

Het college neemt de prognose erg serieus en ziet geen andere mogelijkheid dan het aanhouden van de ambities in het Raadsuitvoeringsprogramma en de focus te richten op de maatregelen die nodig zijn om controle te krijgen op het Sociaal Domein. Een pijnlijke keuze waarover het college op 13 en 20 december verder in gesprek gaat met de gemeenteraad.

RSS