HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Jaarverslag Leerplicht 2017-2018: Aanpak thuiszittersproblematiek, samenwerking en preventie werkt!

Jaarverslag Leerplicht 2017-2018: Aanpak thuiszittersproblematiek, samenwerking en preventie werkt!

Dit item is verlopen op 17-05-2019.

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft  het jaarverslag leerplicht 2017-2018 vastgesteld en zendt het ter kennisgeving aan de raad. Hiermee voldoet het college aan zijn verplichting om jaarlijks verslag uit te brengen aan de raad over de uitvoering van de leerplichttaak.

De focus van leerplicht is verplaatst van handhaving naar zorg. De positieve resultaten van deze aanpak blijkt uit de afname van de problematiek van de thuiszitters. Pilots voor thuiszitters, zoals Villa Revius en Re-flex, dragen bij aan een daling van het aantal thuiszitters in het afgelopen schooljaar.

De problematiek van jongeren lijkt steeds complexer te worden en daarom zetten de gemeentelijke  leerplichtmedewerkers in op integrale samenwerking met scholen (Passend onderwijs), dorpsteams (Jeugdzorg) en ouders. Leerplicht hanteert daarbij de zogenaamde MAS (Methodische Aanpak Schoolverzuim)-methode, een preventieve aanpak, die moet voorkomen dat jongeren afglijden en de kans op het behalen van een startkwalificatie vergroot.

Wethouder Chantal Broekhuis: “Leerplicht doet belangrijk werk en voorkomt dat jongeren afglijden, thuis gaan zitten en de kans op een goede toekomst verspelen. Ik ben blij dat onze aanpak samen met de scholen en de dorpsteams positief uitpakt”.

RSS