HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Meepraten over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening

Meepraten over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening

Dit item is verlopen op 06-03-2019.

De Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug 2016 wordt binnenkort opnieuw vastgesteld. Inwoners mogen reageren op de inhoud. Op- of aanmerking kunt u uiterlijk 8 november 2018 aan ons doorgeven door het reactieformulier in te vullen. De raad wordt binnenkort voorgesteld om inhoudelijke en tekstuele wijzigingen door te voeren. Wij zullen uw reactie in behandeling nemen en terugkoppelen wat wij ermee hebben gedaan.

De belangrijkste wijzigingen/toevoegingen in de APV

Artikel 2:25

De meldingsplicht voor kleine evenementen wordt opnieuw ingevoerd. Het voorstel is de regels rond de meldingsplicht weer op te nemen. Het is vanuit de gemeente, politie en brandweer wenselijk om inzicht te hebben waar en wanneer kleine evenementen plaatsvinden. Dan kan daar als dat nodig is op gestuurd worden.

Artikel 2:27 en 2:28

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) onderzocht de ondermijnende criminaliteit in Utrechtse Heuvelrug. De gemeente kan barrières opwerpen waarmee wordt voorkomen dat criminele organisaties of personen misbruik maken van lokale wet- en regelgeving. Daarom wordt voorgesteld het volgende in artikel 2:27 en 2:28 aan te scherpen/te wijzigen:

  • Artikel 2:27: Er wordt een lid 2 opgenomen waarbij het voor de burgemeester mogelijk is openbare inrichtingen aan te wijzen die onder de exploitatievergunningplicht komen te vallen zodat het mogelijk wordt een vergunningplicht in te voeren voor door de burgemeester aangewezen branches om een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemingsklimaat tegen te gaan.
  • Artikel 2:28: In dit artikel worden (extra) weigerings- en intrekkingsgronden opgenomen bij de exploitatievergunning. Ook wordt voorgesteld de vrijstellingsmogelijkheid af te schaffen zodat de vergunningplicht (met de toetsingscriteria en voorschriften) voor iedere openbare inrichting geldt.

Artikel 2:59a

Dit is een nieuw artikel over gevaarlijke honden op eigen terrein. Gericht op de veiligheid in de openbare ruimte en het voorkomen dat gevaarlijke honden op de openbare weg komen doordat ze van eigen terrein ontsnappen.

Artikel 4:6

Voorgesteld wordt dit artikel aan te passen in verband met de te verwachten toename van het gebruik van warmtepompen als alternatief voor de gasgestookte CV ketels. In de media verschenen berichten over geluidsoverlast in woonwijken door warmtepompen. Daarvoor is gezocht naar passende geluidsvoorschriften. 

Artikel 4:6a

Nieuw artikel over het verbod een knalapparaat in werking te hebben. Knalapparaten worden meestal ingezet in de boomgaarden van fruitteeltbedrijven om vogels te verjagen. Knalapparaten zorgen vrijwel altijd voor (soms ernstige) geluidshinder. Het gebruik van deze apparaten wordt dan ook verboden, tenzij ontheffing is verleend.

Artikel 4:9a

Verbod ballonnen oplaten (nieuw artikel). De reden voor het verbod is het milieuprobleem door ballonnen. Ze komen in de natuur terecht en veroorzaken vervuiling. Vogels, vissen en zoogdieren eten het en raken verstrikt in de touwtjes en sierlinten. Ook kunnen ballonresten watergangen verstoppen en kunnen vuurballonnen branden veroorzaken.

Artikel 5:10

Nieuw artikel over het verbod een voertuig te parkeren anders dan op de rijbaan. De APV-bepaling is nodig om het parkeerverbod ook voor de berm te laten gelden. Daarvoor is dan eigen bebording nodig.

Artikel 5:13

Wijziging van dit artikel over inzameling van geld of goederen wordt voorgesteld. Het werven van donateurs of leden wordt nu ook expliciet geregeld in dit artikel. Daarnaast wordt de vrijstelling van het collecteverbod voor instellingen met een CBF-keurmerk vervangen door een vrijstelling voor een instelling die is ingedeeld in het 'collecte- en wervingsrooster'. Dit rooster stelt het college vast per kalenderjaar.

De overige wijzigingen en toevoegingen kunt u vinden in het concept ‘Wijzigingen APV 2018 Utrechtse Heuvelrug’. Deze staat als download onderaan deze pagina.

Leeswijzer

  • In de linkerkolom staan de artikelen zoals opgenomen in de huidige APV
  • In de middelste kolom staan de artikelen zoals wordt voorgesteld om op te nemen in de nieuwe APV
  • In de rechterkolom leest u de toelichting op de wijziging

Geel gearceerd = wijziging ten opzichte van de APV van nu

Artikelen in oranje = wijkt (iets) af van het standaardmodel van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten

Artikelen in blauw = (iets) toegevoegd aan het artikel

Artikelen in het groen = volledig nieuw artikel

Vragen

Alvast hartelijk bedankt voor uw input. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Lieke Mudde via (0343) 56 56 00.

RSS