HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Oude Arnhemse Bovenweg naast 12 Doorn

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Oude Arnhemse Bovenweg naast 12 Doorn

Dit item is verlopen op 02-02-2019.

Op het perceel aan de Oude Arnhemse Bovenweg 12 in Doorn wordt een extra woning gerealiseerd. Deze ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is het nieuwe bestemmingsplan ‘Oude Arnhemse Bovenweg 12 te Doorn’ opgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de nieuwe woning, vanwege het wegverkeer op de Oude Arnhemse Bovenweg, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het College van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en heeft op 15 november het besluit hogere waarden vastgesteld.

Instellen beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, tegen dit besluit tot vaststelling van hogere waarden, door degene(n) wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken en primair degenen die zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden hebben ingebracht, beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Uw bezwaar kunt u richten aan:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's‑Gravenhage, onder vermelding van uw naam en adres en het kenmerk van het betreffende besluit hogere waarden. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Hierover ontvangt de indiener nader bericht van de Raad van State.

Inzien besluit

Het ontwerp van het besluit hogere waarden heeft van 10 augustus t/m 20 september 2018 ter inzage gelegen. Het besluit is niet gewijzigd. U kunt het definitieve besluit hogere waarden met bijbehorende stukken inzien van 21 december t/m 1 februari 2019 inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn.

Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, (088) 022 50 00.

RSS