HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Hoofdstraat 78, Driebergen-Rijsenburg

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Hoofdstraat 78, Driebergen-Rijsenburg

Dit item is verlopen op 17-05-2019.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het bestaande school-/kantoorgebouw aan de Hoofdstraat 78 in Driebergen-Rijsenburg tot 32 appartementen.

De aanvraag om omgevingsvergunning is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de toekomstige appartementen, vanwege het wegverkeer op de rijksweg A12, de Hoofdstraat en Nijendal, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het College van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en heeft op 13 februari het besluit hogere waarden vastgesteld.

Indienen bezwaarschrift

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende schriftelijk bezwaar indienen bij het College van burgemeester en wethouders Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn. Het bezwaarschrift moet in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar bevatten. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet voor het einde van deze termijn op de post zijn gedaan en binnen een week door ons zijn ontvangen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Opschorten besluit hogere waarden

Om de werking van het besluit op te schorten kan een belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen. Een dergelijk - gemotiveerd - verzoek kan schriftelijk bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of digitaal via https://digitaalloket.raadvanstate.nl worden ingediend. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Inzage van de stukken

Het besluit hogere waarden met de bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na bekendmaking, van 5 april t/m 16 mei, inzien in het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2. Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, (088) 022 50 00.

RSS