HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Amerongerwetering 2 te Amerongen’

Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Amerongerwetering 2 te Amerongen’

Dit item is verlopen op 22-03-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug  maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 29 november 2018 het bestemmingsplan Amerongerwetering 2 te Amerongen gewijzigd  heeft vastgesteld (identificatienummer: NL.IMRO.1581.AMRamerongerwt2-VA01). Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter inzage met ingang van 8 februari 2019  tot en met 21 maart 2019.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan staat de in de loop der jaren ontstane camping en andere recreatieve functies op het voormalige agrarische perceel Amerongerwetering 2 officieel toe.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn als volgt raadpleegbaar en beschikbaar:

U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade,  Kerkplein 2 in Doorn en in bibliotheek van Amerongen tijdens de openingsuren.

Hoe kunt u reageren?

Met ingang van 9 februari 2019  tot en met 22 maart 2019  kan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat hij of zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen.

Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.  Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde Afdeling. Wij wijzen u erop dat er bij het instellen van beroep c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening  griffierechten zijn verschuldigd. U kunt deze griffierechten vinden op www.raadvanstate.nl.

Inwerkingtreden van het bestemmingsplan

Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

RSS