HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Oude Arnhemse Bovenweg naast 12 te Doorn”

Ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Oude Arnhemse Bovenweg naast 12 te Doorn”

Dit item is verlopen op 02-02-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug  maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2018 het bestemmingsplan Oude Arnhemse Bovenweg naast 12 te Doorn ongewijzigd heeft vastgesteld (identificatienummer: NL.IMRO.1581.DOOoarnhbovenweg12-VA01).

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter inzage met ingang van 21 december 2018 tot en met 01 februari 2019.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan beoogt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk te maken op een deel van het perceel Oude Arnhemse Bovenweg 12 in Doorn. De woning wordt geprojecteerd op de hoek van Woestduinlaan waar deze kruist met de Oude Arnhemse Bovenweg.

Er is geen exploitatieplan vastgesteld omdat kostenverhaal is verzekerd middels een anterieure overeenkomst.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn als volgt raadpleegbaar en beschikbaar:

Hoe kunt u reageren?

Met ingang van 22 december 2018  tot en met 01 februari 2019 kan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat hij of zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde Afdeling. Wij wijzen u erop dat er bij het instellen van beroep c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening  griffierechten zijn verschuldigd. U kunt deze griffierechten vinden op  www.raadvanstate.nl 

Inwerkingtreden van het bestemmingsplan

Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

RSS