HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Wijzigingsplan Spoorlaan 23-25 Overberg

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Wijzigingsplan Spoorlaan 23-25 Overberg

Dit item is verlopen op 01-02-2019.

Op het perceel aan de Spoorlaan 23-25 in Overberg wordt een nieuwe bedrijfswoning gerealiseerd. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. In het geldende bestemmingsplan is echter een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Van deze wijzigingsbevoegdheid is gebruik gemaakt.

Ontheffing van de voorkeurswaarden

Het wijzigingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de nieuwe bedrijfswoning, vanwege het wegverkeer op de rijksweg A12 en vanwege het spoorwegverkeer op het traject Utrecht - Arnhem, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarden die genoemd zijn in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van de voorkeurswaarden. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. De gemeente kan het wijzigingsplan pas vaststellen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarden is verleend.

Zienswijze

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na deze publicatie zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Bent u belanghebbende? Dan kunt u uw brief richten aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z/18/114535.

Inzage van de stukken

Het ontwerp van het besluit hogere waarden met bijbehorende stukken ligt van 21 december 2018 tot en met 31 januari 2019 ter inzage. U kunt de documenten tijdens de inzagetermijn inzien in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn.

Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.

RSS