HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Doorn, De Basis’

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Doorn, De Basis’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 24 mei 2019 gedurende zes weken (tot en met 4 juli 2019) het ontwerpbestemmingsplan ‘Doorn, de Basis’ en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen (identificatienummer: NL.IMRO.1581.DOOdebasis-ON01). Gelijktijdig ligt het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het terrein van Stichting De Basis aan de noordwestkant van Doorn dat globaal wordt begrensd door de Oude Arnhemse Bovenweg, Woestduinlaan, Stamerweg en Austerlitzseweg. Het gebied omvat onder andere het woonoord en nazorghotel aan Woestduinlaan 87 en het gebouw van Stichting De Basis aan de Willem van Lanschotlaan 1.

Het ontwerpbestemmingsplan beoogt de realisatie van vier appartementsgebouwen met in totaal honderd woningen, de sloop van het woonoord en nazorghotel en de aanleg van bos mogelijk te maken. Daarnaast krijgen het al gerealiseerde gebouw van Stichting De Basis en de 18 paviljoenwoningen een passende bestemming. In het bestemmingsplan is een beperkte uitbreidingsmogelijkheid voor het gebouw van de Stichting opgenomen.

Wat houdt het beeldkwaliteitsplan in?

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan bevat de specifieke kaders voor de toe te passen architectuur voor de nieuw te realiseren bebouwing en is als bijlage toegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandsnota).

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn als volgt raadpleegbaar en beschikbaar:

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen:

  • Via de website met het online formulier;
  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn;
  • Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen verzoeken wij u vóór 28 juni 2019 contact op te nemen met Koen Vreeker van het team Omgevingsontwikkeling van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, via (0343) 56 56 00.

Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Doorn, De Basis.’

Vervolgtraject

Van eventuele zienswijzen zal een aparte nota worden gemaakt. De zienswijzen  zullen aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan worden aangeboden.

RSS