HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Ontwerpbestemmingsplan “Halfeiken 8a en 10 in Leersum”

Ontwerpbestemmingsplan “Halfeiken 8a en 10 in Leersum”

Het ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 3 mei 2019 gedurende zes weken (tot en met 13 juni 2019) het ontwerpbestemmingsplan “Halfeiken 8a en 10 in Leersum” en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen (identificatienummer: NL.IMRO.1581.LSMhalfeiken8a10-ON01).

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het ontwerpbestemmingsplan vervangt de huidige bedrijfsbestemming voor de bestemming Wonen. Alle bestaande bebouwing wordt gesloopt en er worden drie woningen mogelijk gemaakt. Het betreft een twee-onder-één-kap en een vrijstaande woning.  De woningen worden ontsloten op en zijn georiënteerd op de Halfeiken. De locatie ligt op de grens van de kern en het buitengebied van Leersum en vormt hier de afronding van de kern. Er zal geen exploitatieplan worden vastgesteld omdat het kostenverhaal is geregeld via een overeenkomst met initiatiefnemer.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn als volgt raadpleegbaar en beschikbaar:

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen:

  • Via de website met het onlineformulier;
  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn;
  • Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen verzoeken wij u vóór 6 juni contact op te nemen met Geke Veenstra van het team Omgevingsverzoeken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, via (0343) 56 56 00.

Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Halfeiken 8a en 10 in Leersum”.

Vervolgtraject

Van eventuele zienswijzen zal een aparte nota worden gemaakt. De zienswijzen  zullen aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan worden aangeboden.

RSS