HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Ontwerpbestemmingsplan “Middelweg 85 in Leersum”

Ontwerpbestemmingsplan “Middelweg 85 in Leersum”

Dit item is verlopen op 19-01-2019.

Het ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 december 2018 gedurende zes weken (tot en met 17 januari 2019) het ontwerpbestemmingsplan Middelweg 85 in Leersum en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen (identificatienummer: NL.IMRO.1581.LSMmiddelweg85-ON01).

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het ontwerpbestemmingsplan beoogt voor het historische complex `Hofstede Schevichoven´ nieuwe functies mogelijk te maken zodat de instandhouding ervan gewaarborgd is. De Hofstede maakt onderdeel uit van de historische buitenplaats Broekhuizen.  De huidige functie `intensieve veehouderij´ komt te vervallen. Wonen, Bedrijf (houtbewerkingsbedrijf)  en Natuur komen daarvoor in de plaats. De niet- historische bebouwing zal worden gesloopt. Een kapschuur mag worden opgericht voor de houtopslag van de twee bedrijven. De hoogstamboomgaard wordt teruggebracht. Het plangebied is gesitueerd aan de Middelweg 85 in Leersum. Er zal geen exploitatieplan worden vastgesteld omdat kostenverhaal is geregeld via een anterieure overeenkomst.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn als volgt raadpleegbaar en beschikbaar:

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen:

  • Via de website met het onlineformulier;
  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn;
  • Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen verzoeken wij u vóór 10 januari 2019 contact op te nemen met Geke Veenstra van het team Omgevingsontwikkeling van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, (0343) 56 56 00.

Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Middelweg 85 in Leersum”.

Vervolgtraject

Van eventuele zienswijzen zal een aparte nota worden gemaakt. De zienswijzen  zullen aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan worden aangeboden.

RSS