HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Ontwerpwijzigingsplan “Spoorlaan 23 en 25 in Overberg”

Ontwerpwijzigingsplan “Spoorlaan 23 en 25 in Overberg”

Dit item is verlopen op 02-02-2019.

Het ontwerpwijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 21 december 2018 gedurende zes weken (tot en met 1 februari 2019) het ontwerpwijzigingsplan “Spoorlaan 23 en 25 in Overberg” en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen (identificatienummer: NL.IMRO.1581.AMRspoorlaan23e25-ON01).

Wat houdt dit wijzigingsplan in?

Het ontwerpwijzigingsplan beoogt het bouwvlak van het aanwezige agrarische bedrijf te verschuiven. Dit is nodig om plaats te geven aan een nieuwe werktuigenberging. Er zijn twee bedrijfswoningen op het perceel aanwezig. Voor één van de woningen geldt dat deze aan vervanging toe is. Deze wordt gesloopt en op een andere locatie binnen het bouwvlak opnieuw gebouwd. Het plangebied is gelegen aan de Spoorlaan 23 en 25 in Overberg, Er zal geen exploitatieplan worden vastgesteld omdat kostenverhaal op een andere wijze is geregeld.

Voor dit wijzigingsplan wordt tegelijkertijd een concept besluit Hogere Grenswaarde ter inzage gelegd.

Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn als volgt raadpleegbaar en beschikbaar:

  • Het plan kunt u digitaal  raadplegen op de gemeentelijke website voor digitale ruimtelijke plannen.
  • Het plan kunt u ook digitaal raadplegen op de landelijke website.
  • De bestanden van het plan kunt u conform het Besluit ruimtelijke ordening downloaden.
  • U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn en in basisschool De Wegwijzer in Overberg tijdens de openingsuren.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen:

  • Via de website met het onlineformulier;
  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn;
  • Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen verzoeken wij u vóór 25 januari 2019 contact op te nemen met Geke Veenstra van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, via 0343 56 56 00.

Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: “Zienswijze ontwerpwijzigingsplan Spoorlaan 23 en 25 in Overberg”.

Vervolgtraject

Van eventuele zienswijzen zal een aparte nota worden gemaakt. De zienswijzen  en de beantwoording ervan zullen aan het college van burgemeester en wethouders ter (gewijzigde) vaststelling van het wijzigingsplan worden aangeboden.

RSS