HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Plan Halfeiken 8A – 10 in Leersum

Plan Halfeiken 8A – 10 in Leersum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 9 april 2019 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met Immink Management Consultants B.V. en Ovidius Vastgoed B.V. Deze overeenkomst gaat over het verlenen van medewerking aan de herontwikkeling van het perceel kadastraal bekend als gemeente Leersum, sectie C, nummer 2960, geheel ter grootte van circa 1.625 m2, plaatselijk bekend Halfeiken 8A – 10 te Leersum. De herontwikkeling betreft het slopen van de bestaande opstallen en de realisatie van 3 nieuwe wooneenheden, zijnde één vrijstaande woning en een tweekapper, met voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over de planologische procedure, de realisatie van het bouwplan, de inrichting van het openbaar gebied, de locatie-eisen en het verhaal van de door de gemeente te maken kosten voor de realisatie van het bouwplan op de initiatiefnemer.

Zakelijke beschrijving ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening met ingang van 18 april 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het Publiekscentrum in het Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn. Tevens kunt u de stukken via deze pagina downloaden.

Geen reacties mogelijk

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Voor nadere informatie over de inhoud van de overeenkomst kunt u contact opnemen met de teammanager van het organisatieonderdeel Thema Omgeving, Team Omgevingsverzoeken, bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0343) 56 56 00.

RSS