HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Vaststelling beheerplan Natura 2000 Kolland en Overlangbroek

Vaststelling beheerplan Natura 2000 Kolland en Overlangbroek

Dit item is verlopen op 22-03-2019.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben het beheerplan Natura 2000 Kolland en Overlangbroek vastgesteld op 5 februari 2019.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht. De beroepstermijn is van 6 februari 2019 tot en met 20 maart 2019. Voor het in behandeling nemen van het beroep is een griffierecht verschuldigd.

Meer informatie: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/terinzagelegging.

Meer informatie over het Natura 2000-gebied Kolland en Overlangbroek: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/beschermde-gebieden/natura-2000-gebieden/kolland-overlangbroek/

RSS