HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Weigering vaststelling van het bestemmingsplan ‘Nieuwe Steeg 4 - 8a, Leersum’, Utrechtse Heuvelrug

Weigering vaststelling van het bestemmingsplan ‘Nieuwe Steeg 4 - 8a, Leersum’, Utrechtse Heuvelrug

Dit item is verlopen op 23-02-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 17 december 2018 heeft besloten het bestemmingsplan Nieuwe Steeg 4-8a, Leersum niet vast te stellen.  Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen ter inzage met ingang van 11 januari 2019 tot en met 22 februari 2019.

Het bestemmingsplan was opgesteld om de uitbreiding van het agrarische bedrijf aan de Nieuwe Steeg 4 - 8a mogelijk te maken. Het niet vaststellen van het bestemmingsplan ´Nieuwe Steeg 4 – 8a, Leersum´ heeft tot gevolg dat het bestemmingsplan Leersum Buitengebied 2005/2009 blijft gelden op de locatie.

Hoe kunt u het besluit inzien of raadplegen?

Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken zijn binnen de genoemde termijn raadpleegbaar en op deze webpagina beschikbaar. U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade,  Kerkplein 2 in Doorn tijdens de openingsuren.

Hoe kunt u reageren?

Met ingang van 12 januari 2019 tot en met 22 februari 2019 kan door belanghebbenden tegen het besluit beroep worden ingesteld.  Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.  Wij wijzen u erop dat er bij het instellen van beroep griffierechten zijn verschuldigd. U kunt deze griffierechten vinden op  www.raadvanstate.nl.

RSS