HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Wet milieubeheer Damlust, Koningin Wilhelminaweg, Maarsbergseweg en Rijkstraatweg in Amerongen en Leersum

Wet milieubeheer Damlust, Koningin Wilhelminaweg, Maarsbergseweg en Rijkstraatweg in Amerongen en Leersum

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 20 maart, kenmerk IenW/BSK-2019/53711, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen "Damlust, Koningin Wilhelminaweg, Maarsbergseweg en Rijkstraatweg" in Amerongen en Leersum, vanwege de wegen "Koningin Wilhelminaweg N225 en de Rijksstraatweg N226" mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit ook de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Koningin Wilhelminaweg N225 en de Rijksstraatweg N226" , binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 12 april gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

  • Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Publiekscentrum Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn
  • Bureau Sanering Verkeerslawaai Steinhagenseweg 2d in Woerden gedurende werkdagen van 08.30-17.00 uur.

Als u van deze laatste mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:0348 48 74 50.

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift richt u aan:

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB in Woerden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

RSS