Gemeente verlengt bestuursovereenkomst met COA voor twintig jaar voor AZC Leersum

De gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt het belangrijk om een bijdrage te blijven leveren aan het asielvraagstuk en is al jaren barmhartig en ruimhartig als het gaat om het huisvesten van asielzoekers. Daarom is de bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) inzake asielzoekerscentrum (AZC) Leersum voor 20 jaar verlengd. In het AZC in Leersum zijn 525 plekken voor asielzoekers die huis en haard hebben achtergelaten om elders in veiligheid een nieuwe start te maken.

Extra asielzoekers

Met de provincie is ook overeengekomen dat er drie jaar lang 100 extra asielzoekers worden opgevangen. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats en de verwachting is dat de extra asielzoekers in december gehuisvest kunnen worden. Het maximale aantal op te vangen asielzoekers komt daarmee de komende drie jaar op 625. Tegenover de extra asielopvang staat voor de gemeente een compensatie op de taakstelling voor huisvesting van statushouders. Die wordt de komende drie jaar met 20 per jaar verlaagd. Dit houdt in dat de gemeente minder asielzoekers met een verblijfstatus woonruimte moet bieden.

‘In onze gemeente is er een ruimhartige houding als het gaat om de opvang. Het draagvlak, zoals dat er nu is, bij de inwoners vinden we uitermate belangrijk en dit willen we met het maken van de nieuwe afspraken behouden’ aldus burgemeester Naafs. ‘We spannen ons in voor adequate opvang voor bewoners van AZC Leersum en voor goede randvoorwaarden op het gebied van openbare orde/veiligheid, onderwijs en (jeugd)gezondheidszorg. Wat we ook stimuleren is integratie tussen asielzoekers en inwoners van de gemeenten. Is vrijwilligerswerk op het AZC of buddy worden van een nieuwkomer iets voor u, schroom dan niet’.

De toekomst

Kijkend naar de toekomst, rekening houdend met landelijke ontwikkelingen in de asielopvangketen, spreekt de gemeente met COA af om het grootst mogelijke deel van de opvangcapaciteit in te kunnen zetten als regionale opvanglocatie. Het hoofddoel van de regionale opvanglocaties is opvang en begeleiding van vergunninghouders en van evident kansrijke asielzoekers in of nabij de gemeente waaraan zij zijn of worden gekoppeld voor huisvesting. Integratie en inburgeringsactiviteiten kunnen dan al in een vroeg stadium starten.

Het nevendoel van de regionale opvanglocaties is het kunnen bieden van flexibele capaciteit, zodat opvanglocaties qua omvang mee kunnen bewegen met de hoogte van de asielinstroom. In tijden van lage instroom kan er capaciteit beschikbaar komen voor andere doeleinden. De gemeente gaat samen met COA onderzoeken hoe deze ‘flexibele schil’ eruit kan zien voor AZC Leersum.