Onderstaande personen zijn met onbekende bestemming uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug vertrokken. De gemeente heeft daarom besloten hen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP) naar ‘land onbekend’. Een brief met dit voornemen is gestuurd naar het adres dat als laatste bekend is van deze personen. De datum van deze brief met het voornemen is ook de datum van uitschrijving. Deze datum staat ook in onderstaande lijst.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van het besluit, bezwaar maken tegen dit besluit. De datum van het besluit staat, voor elke belanghebbende, in onderstaande lijst. Vermeld in uw bezwaarschrift: naam, handtekening en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

Op grond van

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing. Op grond van artikel 2.22, lid 1, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en met toepassing van artikel 2.60, onder d, van de Wet BRP, heeft het college van burgemeester en wethouders ambtshalve besloten tot opneming van het gegeven van het vertrek van de onderstaande ingezetene(n) uit Nederland. Volgens artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente het besluit ambtshalve uitschrijving naar ‘land onbekend’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan belanghebbenden.

Datum opschorting Besluit op Naam Geboortedatum
15 december 2020 25 januari 2021

Abdullahi Hassan Magan

16-08-1994

Datum opschorting

Besluit op

Naam

Geboortedatum

30 december 2020

19 februari 2021

A. Abdulla

20-02-1988