Broekbergen is een 18e -eeuwse historische buitenplaats met hoofdhuis en historische stijltuin aan de zuidrand van Driebergen, gelegen aan het Kloosterlaantje. In 1875 werd hier het klooster Arca Pacis gevestigd waarna op de buitenplaats een toren, kapel en muren werden gerealiseerd naast het bestaande hoofdhuis, dat in 1912 werd vergroot.

Door de terugloop van het aantal Benedictinessen besluiten de zusters in 1996 om te verhuizen en om Broekbergen te verkopen. In 1997 kocht Daidalos het complex om het te gebruiken als therapiecentrum. Elf jaar later wordt Broekbergen aan de huidige eigenaar verkocht, die de buitenplaats weer in oude luister wil herstellen.

De huidige eigenaar van de buitenplaats (hier eigenaar buitenplaats) heeft een masterplan uitgewerkt voor de restauratie van Broekbergen als 18e eeuwse buitenplaats met respect voor de kloosterperiode. Het masterplan heeft daarbij als uitgangspunten de restauratie en reconstructie van de historische Rococo-tuin en Copijn-landschapsstijltuin en het restaureren van het rijks monumentale hoofdgebouw, de toren en de tuinmuur. Belangrijk onderdeel bij de restauratie en reconstructie van de historische tuinen is dat niet passende bebouwing uit de zestiger jaren (de carrés) gesloopt zal worden.  Het is de bedoeling van de eigenaar om de bebouwing te vervangen door nieuwbouw met als werktitels ‘Koetshuis’, een ‘Orangerie’ en een ‘Bouwhuis’.

De eigenaar van de buitenplaats wenst maximaal twintig (zorg)woningen c.q. appartementen te realiseren, waarvan 10 in de bestaande gebouwen (4 in het voormalige klooster, 6 in de kapelzaal) en 10 woningen in de nieuwbouw (3 in het Bouwhuis, 1 in de Orangerie en 6 in het Koetshuis). In verband met enige flexibiliteit in de plannen is een alternatief op bovenstaande ontwikkeling ook mogelijk, namelijk realisatie van 1500 m2 kantoor en 12 woningen.

De gemeente toetst in hoeverre de plannen passen binnen het (te ontwerpen) bestemmingsplan voor het buitengebied van Driebergen. Hierbij zijn de gebruikelijke inspraakprocedures van toepassing.

Status

Ontwerp. De gemeente heeft de plannen van Buitenplaats Broekbergen meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van Driebergen.

Actueel

Het ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied, waarin de plannen zijn vervat, heeft van 13 april 2018 gedurende zes weken (tot en met 24 mei 2018) ter inzage gelegen. Gedurende die periode kon iedereen die dit wilde zienswijzen indienen. Er is een groot aantal zienswijzen ingediend over de plannen op de buitenplaats. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn verschillende extra onderzoeken uitgevoerd, deze zijn op deze webpagina opgenomen. Eind januari is aan de indieners van zienswijzen nog de mogelijkheid gegeven om te reageren op extra onderzoeken.  Inmiddels zijn 18 aanvullende zienswijzen ontvangen over deze onderzoeken. Die 18 aanvullende zienswijzen zijn ook op deze webpagina opgenomen. De ingediende aanvullende zienswijzen hebben ertoe geleid dat de landgoedeigenaar aanvullend ecologisch onderzoek en aanvullend onderzoek naar de ladder van duurzame verstedelijking laat uitvoeren.

Procedure

Er is voor gekozen om ontwikkelingen op de buitenplaats Broekbergen in een afzonderlijk bestemmingsplan op te nemen en  los van het bestemmingsplan Driebergen Buitengebied ter besluitvorming naar de gemeenteraad te brengen. Het is de bedoeling om dit bestemmingsplan eind derde kwartaal van dit jaar aan te bieden aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Contact

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de projectleider, Koen Vreeker, telefoon (0343) 56 56 00. Of stuur een mail naar info@heuvelrug.nl.

Documenten bij Broekbergen