Broekbergen is een 18e -eeuwse historische buitenplaats met hoofdhuis en historische stijltuin aan de zuidrand van Driebergen, gelegen aan het Kloosterlaantje. In 1875 werd hier het klooster Arca Pacis gevestigd waarna op de buitenplaats een toren, kapel en muren werden gerealiseerd naast het bestaande hoofdhuis, dat in 1912 werd vergroot.

Door de terugloop van het aantal Benedictinessen besluiten de zusters in 1996 om te verhuizen en om Broekbergen te verkopen. In 1997 kocht Daidalos het complex om het te gebruiken als therapiecentrum. Elf jaar later wordt Broekbergen aan de huidige eigenaar verkocht, die de buitenplaats weer in oude luister wil herstellen.

De huidige eigenaar van de buitenplaats (hier eigenaar buitenplaats) heeft een masterplan uitgewerkt voor de restauratie van Broekbergen als 18e eeuwse buitenplaats met respect voor de kloosterperiode. Het masterplan heeft daarbij als uitgangspunten de restauratie en reconstructie van de historische Rococo-tuin en Copijn-landschapsstijltuin en het restaureren van het rijks monumentale hoofdgebouw, de toren en de tuinmuur. Belangrijk onderdeel bij de restauratie en reconstructie van de historische tuinen is dat niet passende bebouwing uit de zestiger jaren (de carrés) gesloopt zal worden.  Het is de bedoeling van de eigenaar om de bebouwing te vervangen door nieuwbouw met als werktitels ‘Koetshuis’, een ‘Orangerie’ en een ‘Bouwhuis’.

De eigenaar van de buitenplaats wenst maximaal twintig (zorg)woningen c.q. appartementen te realiseren, waarvan 10 in de bestaande gebouwen (4 in het voormalige klooster, 6 in de kapelzaal) en 10 woningen in de nieuwbouw (3 in het Bouwhuis, 1 in de Orangerie en 6 in het Koetshuis). In verband met enige flexibiliteit in de plannen is een alternatief op bovenstaande ontwikkeling ook mogelijk, namelijk realisatie van maximaal 1500 m2 kantoor en 12 woningen. Ook is in de plannen van de eigenaar de bestaande therapie- en coachingspraktijk die op de buitenplaats is gevestigd meegenomen.

Status

De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 het bestemmingsplan Broekbergen gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter inzage met ingang van 29 januari 2021 tot en met 12 maart 2021. Het plan is binnen de genoemde termijn digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage.

Procedure

Van 30 januari 2021 tot en met 12 maart 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het bestemmingsplan door:

  • een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan waarin de plannen opgenomen waren kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat hij of zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan waarin de plannen opgenomen waren;
  • een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen.

Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de projectleider, Koen Vreeker, telefoon (0343) 56 56 00. Of stuur een mail naar info@heuvelrug.nl.