Broekbergen is een 18e -eeuwse historische buitenplaats met hoofdhuis en historische stijltuin aan de zuidrand van Driebergen, gelegen aan het Kloosterlaantje. In 1875 werd hier het klooster Arca Pacis gevestigd waarna op de buitenplaats een toren, kapel en muren werden gerealiseerd naast het bestaande hoofdhuis, dat in 1912 werd vergroot.

Door de terugloop van het aantal Benedictinessen besluiten de zusters in 1996 om te verhuizen en om Broekbergen te verkopen. In 1997 kocht Daidalos het complex om het te gebruiken als therapiecentrum. Elf jaar later wordt Broekbergen aan de huidige eigenaar verkocht, die de buitenplaats weer in oude luister wil herstellen.

De huidige eigenaar van de buitenplaats (hier eigenaar buitenplaats) heeft een masterplan uitgewerkt voor de restauratie van Broekbergen als 18e eeuwse buitenplaats met respect voor de kloosterperiode. Het masterplan heeft daarbij als uitgangspunten de restauratie en reconstructie van de historische Rococo-tuin en Copijn-landschapsstijltuin en het restaureren van het rijks monumentale hoofdgebouw, de toren en de tuinmuur. Belangrijk onderdeel bij de restauratie en reconstructie van de historische tuinen is dat niet passende bebouwing uit de zestiger jaren (de carrés) gesloopt zal worden.  Het is de bedoeling van de eigenaar om de bebouwing te vervangen door nieuwbouw met als werktitels ‘Koetshuis’, een ‘Orangerie’ en een ‘Bouwhuis’.

De eigenaar van de buitenplaats wenst maximaal twintig (zorg)woningen c.q. appartementen te realiseren, waarvan 10 in de bestaande gebouwen (4 in het voormalige klooster, 6 in de kapelzaal) en 10 woningen in de nieuwbouw (3 in het Bouwhuis, 1 in de Orangerie en 6 in het Koetshuis). In verband met enige flexibiliteit in de plannen is een alternatief op bovenstaande ontwikkeling ook mogelijk, namelijk realisatie van maximaal 1500 m2 kantoor en 12 woningen. Ook is in de plannen van de eigenaar de bestaande therapie- en coachingspraktijk die op de buitenplaats is gevestigd meegenomen.

Status

Op maandag 5 november om 19.30 uur vindt de beeldvormende raadsvergadering over het bestemmingsplan Broekbergen plaats. U kunt deze vergadering volgen via de volgende link: https://heuvelrug.notubiz.nl/bijeenkomst/756788/Avond%20van%20de%20raad%2005-11-2020.

Als u niet alleen wilt luisteren maar ook over het voorstel wilt inspreken of wilt meepraten, heeft u een aparte link nodig. Deze link kunt u uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering bij de Griffie aanvragen via griffie@heuvelrug.nl. Iedereen die de vergadering bijwoont moet zich houden aan de gedragsregels.

Gedragsregels digitaal vergaderen

Actueel

Het ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied, waarin de plannen zijn vervat, heeft van 13 april 2018 gedurende zes weken (tot en met 24 mei 2018) ter inzage gelegen. Gedurende die periode kon iedereen die dit wilde zienswijzen indienen. Er is een groot aantal zienswijzen ingediend over de plannen op de buitenplaats. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn verschillende extra onderzoeken uitgevoerd, deze zijn op deze webpagina opgenomen. Eind januari 2019 is aan de indieners van zienswijzen nog de mogelijkheid gegeven om te reageren op extra onderzoeken. 

Er zijn meerdere aanvullende zienswijzen ontvangen over deze onderzoeken. Die aanvullende zienswijzen zijn ook op deze webpagina opgenomen. Inmiddels heeft het college ingestemd met het bestemmingsplan dat de plannen mogelijk maakt en dit ter besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. De zienswijzen en de aanvullende zienswijzen zijn beantwoord in een nota van beantwoording welke op deze website is opgenomen. Ook zijn in deze nota de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

Procedure

Er is voor gekozen om ontwikkelingen op de buitenplaats Broekbergen in een afzonderlijk bestemmingsplan Broekbergen op te nemen en  los van het bestemmingsplan Driebergen Buitengebied ter besluitvorming naar de gemeenteraad te brengen. Het is de bedoeling dat nog voor de eind van het jaar de gemeenteraad over dit bestemmingsplan een besluit neemt. Tijdens een beeldvormende vergadering kunnen indieners van zienswijzen hun zienswijze nog toelichten en is er voor raadsleden de mogelijkheid om vragen aan de indiener te stellen. Hierna volgt de oordeelsvormende vergadering, waarin de raad in gesprek gaat met het college. Tot slot wordt een besluitvormende vergadering georganiseerd, waarin de gemeenteraad tot besluitvorming overgaat.

Contact

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de projectleider, Koen Vreeker, telefoon (0343) 56 56 00. Of stuur een mail naar info@heuvelrug.nl.