Bestemmingsplan borgt cultuurhistorische waarde en biedt woningen

De eigenaarsfamilie van Broekbergen aan het Kloosterlaantje in Driebergen-Rijsenburg wil de buitenplaats in ere herstellen en heeft hiervoor een masterplan ontwikkeld. Het plan voorziet in de restauratie van de monumentale gebouwen en de historische tuin. Enkele gebouwen daterend uit de zestiger jaren worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komen woningen in historische stijl, die beter passen bij de buitenplaats, en kantoorruimte in de bestaande gebouwen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft onlangs ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan, dat nodig is om de plannen te kunnen uitvoeren. Het bestemmingsplan wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

De huidige maatschappelijke bestemming wordt in het nieuwe bestemmingplan gewijzigd naar een wonen/werken en natuurbestemming. Het college is van mening dat de nieuwe functies op zorgvuldige wijze worden ingepast, waarbij uitsluitend vanaf de Engweg en Gooyer Wetering  een deel van het bouwhuis waar te nemen is en de overige gebouwen grotendeels afgeschermd worden door de op buitenplaats aanwezige en te behouden bomen. Bovendien blijven de natuur en de cultuurhistorische waarden behouden. Daarnaast voorziet het plan in de grote behoefte aan woonruimte in de gemeente.

Wonen op Broekbergen

Broekbergen is een historische buitenplaats uit de 18de eeuw en omvat behalve het hoofdhuis, ook een monumentale tuinmuur, een kapel met klokkentoren en twee carré gebouwen. In het masterplan worden de historische waardevolle gebouwen behouden en gerestaureerd. De eigenaar van de buitenplaats wenst twaalf (zorg)woningen c.q. appartementen te realiseren en maximaal 1.500 m2 kantoor in de kapelzaal, zodat deze behouden kan blijven. Om enige flexibiliteit te bieden, is volgens het nieuwe bestemmingsplan een alternatief ook mogelijk zonder kantoor, namelijk de realisatie van maximaal 20 woningen.

Behoud en herstel van tuin en natuur

Het op de buitenplaats aanwezige parkbos blijft volledig behouden. Het merendeel van de ooit in niet-historische stijl gebouwde carrés wordt gesloopt, om de historische tuin met slingervijver in ere te herstellen.  

Planning

De restauratiewerkzaamheden zijn al gestart. Met het slopen van de carré-gebouwen, de restauratie van de tuin en de bouw van de appartementen start de eigenaar zodra de gemeente Utrechtse Heuvelrug het nieuwe bestemmingsplan heeft vastgesteld.

Verkeersveiligheid

Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat delen van de Engweg niet als verkeersveilig worden ervaren voor fietsers. De Enweg is ingericht als fietsstraat. De auto is hier te gast. Op delen van de Engweg geldt echter dat het aandeel auto’s dat over de Engweg gaat te hoog is in verhouding tot het aantal fietsers. Verkeerdeskundigen signaleren dan ook dat de verkeersveiligheid hierdoor onder druk staat. Omdat de gemeente verkeersveiligheid zeer van belang vindt, zal onderzocht worden welke verkeersmaatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid op de Engweg te verbeteren. Hiervoor wordt een apart traject opgestart dat los staat van het bestemmingsplan Broekbergen.

Het Kloosterlaantje wordt een 30 km/h weg om de verkeersveiligheid te bevorderen. Ook hiervoor wordt een apart traject opgestart.

Meer informatie

Meer informatie over de buitenplaats vindt u op https://www.heuvelrug.nl/buitenplaats-broekbergen en op www.broekbergen.nl.