Woon-zorg-complex ‘De Grote Bloemheuvel’ aan de Woudenbergseweg 3 en Tuindorpweg 1 in Maarsbergen.

De ontwikkeling van ‘De Grote Bloemheuvel’ gaat naast nieuwbouw van het woon-zorg-complex met 95 woonzorgeenheden ook om de restauratie van de monumentale boerderij annex horecagelegenheid ‘Stationskoffiehuis’ met 5 woonzorgeenheden. In totaal komen er 100 woon-zorg-eenheden.

Historie

De voormalige pachtboerderij 'De Grote Bloemheuvel', was in oorsprong onderdeel van de aanleg rond kasteel Maarsbergen. De pachtboerderij komt in zijn huidige vorm uit het midden van de 18de eeuw. In de 19e eeuw is het uitgebreid met de uitbouw aan de kerkzijde (daar waar het wapen zit). De bedoeling is om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te versterken en toekomstbestendige woonzorgeenheden voor ouderen te maken. Daarom is veel aandacht voor de landschappelijke inrichting als voormalige hoeve. Van het rijksmonument is een volledig restauratieplan uitgewerkt.

Ontwerp en gebruik

Het ontwerp is een L-vormig bouwplan met een ruime groene binnenplaats. De monumentale pachtboerderij ‘De Grote Bloemheuvel’ is het centraal gelegen punt. De uitwerking van het plan sluit aan bij de bouwmogelijkheden in het huidige beheersverordening voor een (zorg)hotelfunctie.

Een woon-zorg-eenheid huren kan alleen door ouderen met een minimale zorgindicatie (en hun partner). In het nieuwbouwcomplex is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Als het nodig is kan deze verpleegkundige hulp en op individuele bewoners toegesneden zorg bieden. Als ondersteuning in het zoveel mogelijk zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Het initiatief van een woon-zorg-complex, kan met de nu geldende beheersverordening niet uitgevoerd worden. Met een uitgebreide omgevingsvergunning (art. 2.12 lid 1a onder 3 Wabo) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan, om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

Planning

Aan de raad wordt gevraagd om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. De raad zal deze in januari/februari 2023 behandelen. Als de raad de verklaring heeft afgegeven dan ligt deze samen met de het besluit omgevingsvergunning zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden bij de rechtbank Midden-Nederland. Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Indien degene die in beroep is gegaan het niet eens is met de uitspraak van de rechter kan hiertegen binnen zes weken in hoger beroep worden gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contact

Neem voor meer informatie over het project contact op met de contactpersoon van Stichts Beheer, Gerard Heuvelman via 0318 52 41 41 of info@stichtsbeheer.nl. Of met de projectleider van de gemeente, Alfred Konijnenbelt via (0343) 56 56 00 of info@heuvelrug.nl.