Het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug heeft het ‘Definitiedocument Dennenhorst’ met de daarbij behorende plantekeningen als het Definitief Ontwerp vastgesteld.  Het is een toekomstbestendig en samenhangend ontwerp voor rioolvervanging en de herinrichting van de wijk Dennenhorst in Driebergen-Rijsenburg. Hieraan voorafgaand vond een breed en intensief participatietraject plaats met bewoners, nutsbedrijven, Groenberaad en de gemeente. Het college realiseert zich dat het verwijderen van de huidige bomen een verlies is. Toch is er de overtuiging dat de kwaliteit en de oppervlakte van het openbaar groen in het plan voor de toekomst wordt gewaarborgd. Het groen in de straten wordt meer samengevoegd. Het oppervlakte groen blijft vrijwel gelijk aan het huidige aantal vierkante meters. Ook worden er grotere bomen in de verschillende woonstraten geplant. Er komt meer groen en er is straks minder ‘steen’. Zo worden biodiversiteit en natuurwaarde versterkt en wordt de parkeerproblematiek aan de Dennenhorst duurzaam opgelost.

De bewoners waarderen de huidige groene en lommerrijke uitstraling van hun wijk. Het is er wat dat betreft fijn wonen. Helaas is er sprake van een slechte staat van de riolering en groeien de wortels van de bomen in de rioolbuizen. Hierdoor ontstaan verstoppingen, zijn er lekkages naar het grondwater en zorgt ongedierte voor overlast. Bovendien is het wegdek aan vervanging toe. Door de druk van de boomwortels zijn de trottoirs slecht begaanbaar en worden stoepranden en regenwaterputten weggedrukt. Hierdoor wordt de toegankelijkheid, de veiligheid, het beheer en de afwatering van het verharde oppervlak een steeds groter probleem.

Besluitvorming college

Het college heeft tijdens het besluitvormingsproces de volgende doelstellingen betrokken bij de afweging: het behoud en de verduurzaming van de groenstructuur en het oppervlakte groen, het stimuleren van de biodiversiteit, het inpassen van duurzaam waterbeheer, het toekomst- en levensloopbestendig inrichten van de openbare ruimte voor alle doelgroepen in de wijk, de herinrichting zoveel mogelijk laten aansluiten op het groenstructuurplan, de bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten en het herstel van natuur- en groenwaarden.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: “Dit ontwerpproces heeft best lang geduurd. We hebben de tijd genomen om met de bewoners, het Groenberaad en de nutsbedrijven te komen tot de best haalbare oplossing in deze situatie. Na wikken en wegen van argumenten en technische mogelijkheden ligt er nu een nog groener Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte, om de problemen duurzaam en integraal op te lossen. De aanplant van twintig extra bomen in de nieuwe groenstructuur, het versterken van de biodiversiteit, het verminderen van verharding en het duurzaam oplossen van parkeerproblemen vormen belangrijke verbeterpunten ten opzichte van het plan uit 2019. Tijdens de realisatiefase zullen wij, samen met de bewoners, de grotere, nieuwe bomen gaan uitzoeken bij een boomkweker. Het collegebesluit vormt daarmee de afronding van het participatieproces en het startpunt voor de technische uitwerking dat uiteindelijk leidt tot een duurzame groene wijk, waar de bewoners de komende jaren fijn kunnen wonen.”

Nieuwe groene inrichting

In de nieuwe situatie kunnen acht beeldbepalende bomen aan de Dennenhorst behouden blijven. Kenmerkend zijn dan brede groenvakken met grote bomen aan een kant van de straat. Hierbij wordt aangesloten op bestaande stedenbouwkundige kwaliteiten, het herstellen van de natuurwaarde en het vergroten van de biodiversiteit. De rijweg wordt bestraat met gebakken klinkers. Aan weerszijden komen bredere trottoirs. Onder de grond komt er ruimte om het regenwater duurzaam af te koppelen en de kabels en leidingen te vernieuwen. Ook is er ruimte voor toekomstige ontwikkelingen die passen binnen de energietransitie van de gemeente.

Een belangrijke aanpassing in het Definitief Ontwerp vormt de extra aanplant van twintig bomen, met als het eindbeeld één gesloten bomenrij. In totaal worden bijna tachtig bomen in de straten geplant en komt er meer groen aangelegd. De opritten naar de woningen ,die de groenstroken doorkruisen, zijn uitgewerkt in grasbetonstenen waardoor de groenstrook visueel door loopt en het groenbeeld wordt versterkt. In de groenstroken worden voorjaarbollen aangeplant en met een bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid. De natuurwaarde en de biodiversiteit van de groenstructuur wordt zo versterkt. Ook voor de parkeeroverlast nabij de rijwoningen van Woningbouwcoöperatie Heuvelrug Wonen aan de Dennenhorst is in het Definitief Ontwerp een duurzame oplossing uitgewerkt. Aan het begin van de Schotellaan komen bij de woningbouwcoöperatie acht extra openbare parkeerplaatsen. Om de parkeeroverlast en het ‘wild-parkeren’ in de groenstroken in de andere woonstraten te voorkomen, worden  betonbanden met ‘sierpaaltjes’ geplaatst. Met deze aanpassingen van het Definitief Ontwerp van het Inrichtingsplan heeft de openbare ruimte een nog groener en duurzamere uitwerking gekregen.