Maatschappelijke instellingen die actief zijn in onze gemeente kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen. De regeling is een vangnetregeling voor maatschappelijke instellingen met een financieel nadeel door de coronacrisis. Men moet wel eerst een beroep doen op provinciale regelingen(externe link) en/of landelijke regelingen(externe link).

Welke organisaties komen in aanmerking

 • Maatschappelijke instellingen met een aantoonbaar belangrijke maatschappelijke functie op het gebied van welzijn, cultuur of sport voor de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Welke organisaties komen niet in aanmerking

 • Organisaties met winstoogmerk
 • Organisaties die via inkoop- en aanbestedingscontracten prestaties leveren voor de gemeente

Aanmelden voor financiële tegemoetkoming

U meldt de organisatie aan voor de financiële tegemoetkoming. Vervolgens ontvangt u van ons een aanvraagformulier.

Aanmeldformulier

Na beoordeling van de aanmelding ontvangt u van ons een informatieformulier en levert u onder andere de volgende documenten aan:

Aan te leveren documenten bij informatieformulier

Het ingevulde informatieformulier met daarin onder andere een toelichting op:

 • de genomen maatregelen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken (zowel voor kosten als baten), inclusief het gebruik van rijksmaatregelen
 • in hoeverre u in staat bent het exploitatietekort op te vangen met eigen reserves (weerstandsvermogen)
 • andere oorzaken van het exploitatietekort
 • de (vastgestelde) resultaten of winst- en verliesrekening van de laatste twee boekjaren
 • de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021

Omvang financiële tegemoetkoming

 • De hoogte van de coronacompensatie is gebaseerd op het eventuele exploitatietekort dat blijkt uit uw winst- en verliesrekening (het resultaat voor bestemming)
 • U komt alleen in aanmerking voor compensatie als er sprake is van een negatief exploitatieresultaat (een exploitatietekort) als gevolg van corona
 • Het maximale bedrag waarvoor u in aanmerking komt, is het resterende exploitatietekort. Het resterende exploitatietekort is het exploitatietekort uit de winst- en verliesrekening na correctie voor coronacompensatie na toepassing van andere compensatieregelingen van bijvoorbeeld de rijksoverheid en na correctie van de financiële gevolgen van de normale bedrijfsvoering die zonder corona zich ook hadden voorgedaan

Uitgangspunten definitieve compensatie

 • De omvang van het resterende exploitatietekort na correctie als gevolg van corona
 • De mate waarin u de financiële gevolgen van de coronacrisis heeft weten te beperken
 • De mate waarin u in staat bent om het exploitatietekort op te vangen via eigen reserves
 • De beschikbare financiële middelen vanuit de gemeente