Op lange termijn blijft voorzichtigheid geboden met geld uitgeven.

De financiële uitkomst van de mei-circulaire is boven verwachting goed. Voor de jaren 2023 -2026 ontvangt de gemeente € 31 miljoen meer dan in de kadernota was opgenomen. Deze uitkomst zorgt in eerste instantie voor grote opluchting en optimisme. Helaas blijven er ook onzekerheden en risico’s waarvan we hopen dat er vóór de begroting meer duidelijkheid komt. Een daarvan is het ‘onderbestedingsrisico’ van het Rijk, waardoor de uitkeringen uit het gemeentefonds weer kunnen dalen. Ook de onzekerheid of de toegekende bedragen voor de nieuwe taken wel voldoende zijn, blijft een vraag.

Ieder jaar krijgen gemeenten vanuit het Rijk verschillende circulaires aangeboden. Hierin geeft het Rijk de actuele informatie over de uitkeringen uit het gemeentefonds. De mei-circulaire geeft informatie gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. De circulaire bestaat uit een aantal elementen:

Effect van de rijksuitgaven

Als het Rijk meer geld uitgeeft, stijgt ook de uitkering uit het gemeentefonds. De extra rijksuitgaven zijn bijvoorbeeld de koppeling van de AOW aan de stapsgewijze verhoging van het minimumloon, defensie-uitgaven en de hogere loon- en prijsontwikkeling.

Herverdeling Gemeentefonds

De herverdeling van het gemeentefonds vanaf 2023 is verwerkt volgens een vastgesteld ‘ingroeipad’. Dat betekent dat de aanpassing niet in een keer wordt ingevoerd, maar dat het in stappen gaat. De gemeente heeft dat ingroeipad al in de begroting verwerkt. In de huidige situatie is de algemene uitkering voor Utrechtse Heuvelrug in het begrotingsjaar 2026 bijna € 7 miljoen lager dan in 2025. Dat heeft een nadelig effect.

Compensatie jeugdhulp

In 2023 is ook de definitieve toekenning van de compensatie voor het jaar 2023 voor de tekorten op de jeugdhulp opgenomen. In de (meerjaren-)begroting 2022 was al met 75% van deze compensatie rekening gehouden en het verschil zorgt voor een positief effect.

Wethouder Rob Jorg “Het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2022 tot en met 2026 is op basis van deze mei-circulaire positief of sluitend. Dat is een mooie stap naar een financieel gezonde situatie. Maar vanaf 2026 zijn er nog veel onzekerheden. Dat betekent dat we de overschotten in de eerste jaren niet zomaar uit kunnen geven. De komende periode moeten we kijken hoe zich dit ontwikkelt en wat er uiteindelijk mogelijk is. We zullen dat integraal afwegen, maar voorzichtigheid blijft nodig”.