HOME  |  Gemeente  |  Beleidsnota's  |  Ruimte, Cultuurhistorie, monumenten en natuur  |  Prestatieconvenant Utrechtse Heuvelrug 2014-2018

Prestatieconvenant Utrechtse Heuvelrug 2014-2018

Prestatieafspraken

De gemeente en de plaatselijke woningcorporaties zijn samen verantwoordelijk en hebben een gezamenlijke belang in het lokale woonbeleid. Partijen maken periodiek afspraken over de prestaties die geleverd moeten worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een prestatieovereenkomst. Het uitgangspunt is samenwerking en het maken van resultaatgerichte en meetbare afspraken. Dankzij heldere prestatieafspraken weten de gemeente en de woningcorporaties welke inspanningen en resultaten ze van elkaar kunnen verwachten en kunnen ze elkaar hier op aanspreken.
Het gemeentelijke woonbeleid vormt de basis van de prestatieafspraken. Daarnaast zijn andere gemeentelijke beleidsstukken gebruikt als input  voor de gemaakte prestatie-afspraken. De afspraken zijn afgestemd op de lokale behoefte, vraagstukken en relevante sociaal maatschappelijke ontwikkelingen.

Prestatieafspraken 2014-2018

In februari 2014 zijn door de gemeente en de drie plaatselijke woningcorporaties (Heuvelrug Wonen, woningbouwvereniging Amerongen en woningbouwvereniging Maarn) nieuwe prestatieafspraken ondertekend.  In de overeenkomst staan onder andere afspraken over het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt, levensloopbestendig wonen, energiezuiniger bouwen en wonen en de leefbaarheid van de dorpen. De gemeente en de corporaties willen deze zaken gezamenlijk aanpakken en hebben afgesproken wie daarvoor welke acties onderneemt. De overeenkomst geldt  voor de periode 2014- 2018. De afspraken zijn gebaseerd op de geactualiseerde Woonvisie 2013, die op 3 februari 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Evaluatie

Ten minste eenmaal per jaar is er een evaluatie van de gemaakte afspraken en worden deze als dat nodig of gewenst is, aangepast.

Vragen over de prestatieafspraken?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Henny van de Ven of Radha Parahoe: (0343) 56 56 00.