HOME  |  Gemeente  |  College

College

het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Zij bereidt (beleids)voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de genomen besluiten uit.  Het college heeft het raadsprogramma als gids.

Frits Naafs

Naafs
contactgegevens en taken Frits Naafs
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@heuvelrug.nl
Taken

Openbare orde en Veiligheid, Integrale Handhaving, Evenementen, Vreemdelingen, Asielzaken en Nieuwkomers, Communicatie, Bestuurlijk opdrachtgever Zorg en Veiligheid. Dorpswethouder Driebergen-Rijsenburg

Volg mij op Twitter

Frits: "Veiligheid maak je samen: inwoners, politie, gemeente, scholen en sportverenigingen!"

Specialismen
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Regionale ICT Dienst
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid Algemeen bestuur Regionaal College politie
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht-Oost
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio
 • Lid Bestuur Gasdistributie Zeist en Omstreken
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Andrieskerk Amerongen
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Koets & Rij
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting 100% Heuvelrug
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Sterrenkracht
 • Ambassadeur van Stichting STOPHersentumoren.nl

Frits Naafs heeft aangegeven dat hij geen bezoldigde nevenfuncties bekleedt. 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Nana Bies

Marjan Havekes

Havekes
contactgegevens en taken Marjan Havekes
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer(0343) 56 56 49
E-mailadresconny.willers@heuvelrug.nl
Taken

De gemeentesecretaris geeft leiding aan de ambtelijke organisatie en vormt de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Als hoogste ambtenaar is zij eindverantwoordelijk voor de dienstverlening van de gemeente. Zij is voorzitter van het gemeentelijk Management Team. Zij zorgt voor een goede dialoog met de teamleiders en voor uitvoering van beleid, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Ook is zij bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.


 

Rob Jorg

Jorg
contactgegevens en taken Rob Jorg
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0343) 56 55 21
E-mailadresM.phielix@heuvelrug.nl
Taken

Ruimtelijke Ordening inclusief wonen, Erfgoed en Monumenten, Bedrijventerreinen, Mariniersterrein, Invoering Omgevingswet, Milieu en Duurzaamheid, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme. Dorpswethouder Maarn en Maarsbergen

Volg mij op Twitterof op Facebook

Rob: "Altijd kijken hoe het wèl kan!"

Specialismen

Nevenfuncties:

 • Penningmeester bewonersvereniging Horstlaan Driebergen
Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Hans Waaldijk

Waaldijk
contactgegevens en taken Hans Waaldijk
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0343) 56 56 49
E-mailadresconny.willers@heuvelrug.nl
Taken

Sociaal Domein waaronder Wmo, Ouderen, Welzijn, Volksgezondheid, Coördinerend wethouder Sociaal Domein, Inclusiebeleid, Werk en Inkomen inclusief participatiewet, Kunst en Cultuur, Bibliotheken en Cultuurhuizen, Afval, Dorpsgericht werken, ICT & Dienstverlening waaronder Burgerzaken, P&O inclusief verduurzaming van de eigen organisatie. Dorpswethouder Leersum.

Volg mij op Twitter of op Facebook

Hans:"In sterke dorpen doet iedereen mee!"

Politieke partijOpen

Chantal Broekhuis

Broekhuis
contactgegevens en taken Chantal Broekhuis
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0343) 56 56 49
E-mailadresconny.willers@heuvelrug.nl
Taken

Onderwijs waaronder VVE, passend onderwijs, Jeugd en Jeugdzorg, Agrarische Zaken en Natuur inclusief dierenwelzijn, Ecoducten en bomen, (Europese) Subsidies, Coördinatie project De Twee Marken in Maarn, Sport. Dorpswethouder Doorn.

Volg mij op Twitterof op Facebook

Politieke partijChristen Democratisch Appél (CDA)

Gerrit Boonzaaijer

Boonzaaijer
contactgegevens en taken Gerrit Boonzaaijer
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0343) 56 55 21
E-mailadresm.phielix@heuvelrug.nl
Taken

Verkeer en Vervoer, waaronder Ondertunneling Maarsbergen en Stationsgebied Driebergen-Zeist, Openbare Ruimte en Wijkbeheer, waaronder openbare verlichting en riolering, Woonwagenbeleid, Vastgoed en Grondzaken inclusief bijbehorende bestemmingsplannen, Financiën en Inkoop, Begraafzaken. Dorpswethouder Amerongen en Overberg.

Volg mij op Facebook

Specialismen

Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter raad van toezicht Berseba
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht ( ODrU )
 • Lid van het Algemeen bestuur Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Krommerijn gebied
 • Lid van de stuurgroep en het bestuurlijk platform WINNET
 • Lid van de Gebiedsraad O-gen en de Auditcommissie O-gen
 • Lid van het Algemeen Bestuur Welstand en Monumenten Midden Nederland
 • Lid Bestuur Gasdistributie Zeist en Omstreken
 • Ondernemer
 • Penningmeester WeerSamenNaarSchool regio Ede (ca. 30 scholen en 7.500 leerlingen)
 • Maakt deel uit van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug commandiet, Lange Dreef B.V. en de Commanditaire Vennootschap Lange Dreef C.V.
 • Lid Bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht ( BghU)
Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij (SGP)