HOME  |  Gemeente  |  Inkoop en aanbesteding

Inkoop en aanbesteding

De inwoner staat centraal bij al het handelen van de Gemeente. Service naar de burger, maatschappij en andere belanghebbenden zijn van onderscheidend belang in de bedrijfsvoering van de Gemeente. De Gemeente wil ervaren worden als een servicegerichte dienstverlener (binnen de kaders van haar wettelijke taken), waar klantgerichtheid een centraal thema in haar totale organisatie is. Ondernemers maken een substantieel deel uit van de totale dienstverlening van de Gemeente en de gecontracteerde ondernemers zullen dit ook moeten uitdragen aan de inwoners en bedrijven van en in deze gemeente.

Als overheid moeten wij voldoen aan speciale procedures voor het kiezen van ondernemingen die goederen en diensten mogen leveren en werken mogen uitvoeren.

Voor alle wet - en regelgeving verwijzen wij u naar: https://www.pianoo.nl/regelgeving/aanbestedingswet-2012

Onze inkooporganisatie

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een gecoördineerd inkoopmodel. Gecoördineerde inkoop houdt in dat de afdelingen verantwoordelijk zijn voor hun inkopen. De inkoopadviseurs bieden ondersteuning en advies en voeren de regie bij grote aanbestedingen.

U bereikt de inkoopadviseurs door een e-mail te sturen naar inkoop@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00.

Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen, Diensten en Werken

De gemeente Utrechtse Heuvelrug hanteert vanaf 1 oktober 2017 nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen, Diensten en Werken. Voor ICT leveringen en diensten wordt in deze voorwaarden verwezen naar de GIBIT 2016 (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT. zie ook www.gibit.nl).

Publicaties van overheidsopdrachten op de landelijke aanbestedingskalender

Veel overheden publiceren hun grote opdrachten op www.tenderned.nl. Hier vindt u meer informatie over de manier waarop u zich gratis kunt abonneren op de attenderingsservice van Tenderned.

Uniform Europese eigen verklaring

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van openbare aanbestedingsprocedures in de hele EU wordt voldaan. Dankzij het UEA hoeven de inschrijvers niet langer het volledige bewijsmateriaal en de verschillende formulieren te verstrekken die vroeger voor overheidsopdrachten in de EU werden gebruikt, en dat betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de toegang tot grensoverschrijdende overheidsopdrachten.

Verkenning

In opdracht van de VNG heeft Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) in het voorjaar een verkenning uitgevoerd naar verbetering en uniformering van ICT inkoopvoorwaarden van gemeenten. Deze opdracht is gegeven om een meer collectieve gemeentelijke aanpak uit te werken voor dienstverlening en informatievoorziening. Uit de verkenning komt onder meer naar voren dat de behoefte aan betere en uniforme inkoopvoorwaarden onder gemeenten groot is. Het past in de lijn van beter opdrachtgeverschap en sluit aan bij de ambitie van de Digitale Agenda 2020 om te werken als één overheid. Gezien het feit dat de ARBIT-2016 door gemeenten al vaak wordt toegepast (al dan niet aangepast) wordt deze gezien als een goede basis voor de op te stellen uniforme ICT inkoopvoorwaarden.

Bent u lokale ondernemer?

Daar waar mogelijk wil de gemeente lokale ondernemers benaderen om een offerte uit te brengen of informatie op te vragen voor mogelijk toekomstige opdrachten in uw werkveld. Hiervoor moeten wij u weten te vinden! Wilt u inzichtelijk zijn wat u de gemeente en andere lokale ondernemers kunt bieden? Meldt uw producten en diensten aan op www.regionaalinkopen.nl.

Klachtenmeldpunt

Bent u ondernemer of branche organisatie en heeft u een klacht over een aanbestedingsprocedure? Mail dan uw klacht naar klachtenmeldpunt@heuvelrug.nl. De Klachtenregeling Aanbestedingen vindt u hieronder in de lijst documenten.