HOME  |  Gemeente  |  Inkoop en aanbesteding  |  Inkoop Huishoudelijke hulp

Inkoop Huishoudelijke hulp

Het rijk heeft besloten vanaf 1 januari 2015 structureel te bezuinigen op het budget voor huishoudelijke hulp. De gemeente is verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp. De gemeente sluit contracten af met aanbieders van huishoudelijke hulp en biedt zorg op maat. Wij hanteren de volgende uitgangspunten.

Zorg op maat:

  • Inwoners hebben zelf de regie in handen
  • Wij houden de huishoudelijke hulp voor de kwetsbaarste doelgroep in stand
  • Wij houden voor overige Wmo-cliënten de minimale variant in stand
  • Gemeente komt uit met de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

In diverse gesprekken met inwoners, aanbieders, Wmo-raad en raadsleden heeft de gemeente gezocht naar de beste manier om de huishoudelijke hulp in de toekomst te organiseren met deze uitgangspunten in het achterhoofd. Iedere inwoner die niet meer in staat is zelf zijn huishouden te voeren, kan bij het Sociale Dorpsteam in zijn dorp terecht. De consulent gaat met de inwoner in gesprek om te zoeken naar de beste oplossing.

Overlegtafel huishoudelijke hulp

De gemeente heeft vanaf 1 april 2015 contracten afgesloten met aanbieders van huishoudelijke hulp. De gemeente doet dit via een zogeheten ‘bestuurlijke aanbesteding’. Concreet is dit op de volgende wijze verlopen:

  • De gemeenten organiseerde een overlegstructuur via een overlegtafel. Doel van dat overleg was vast te leggen aan welke voorwaarden aanbieders moeten voldoen.
  • Aan deze overlegtafel nemen de gemeente, aanbieders en een vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties deel. Maatschappelijke organisaties zijn de Wmo-raad en het Seniorenplatform.
  • Het overleg is gestart met een procesovereenkomst COB (Communicatie, Overleg, Besluitvorming), waarin afspraken worden gemaakt.
  • Daarna overlegden we over de Maatwerkovereenkomst waarin zaken zijn vastgelegd als kwaliteitseisen en prijsstelling en de manier waarop de huishoudelijke hulp wordt ingezet.
  • De vergaderingen van de overlegtafel zijn openbaar. Iedereen mag als toehoorder op de tribune zitten.
  • Inmiddels zijn de overeenkomsten vastgesteld, alle aanbieders die dat willen en aan de voorwaarden voldoen, kunnen nog steeds inschrijven.

Op de hoogte blijven

Vertegenwoordigers van aanbieders die deelnemen 'aan de tafel' krijgen de agenda en de stukken per e-mail toegestuurd. De documenten plaatsen wij ook op deze website.