HOME  |  Gemeente  |  Inkoop en aanbesteding  |  Ons inkoopbeleid

Ons inkoopbeleid

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft onlangs het vernieuwde inkoopbeleid vastgesteld. Het beleid is met inbreng van lokale ondernemers tot stand gekomen en speelt in op alle thema’s die de gemeente belangrijk vindt: Transparantie, privacy en gegevensbescherming, lokale en regionale economie, duurzaamheid en circulariteit. Het nieuwe inkoopbeleid is van kracht vanaf donderdag 14 juni 2018.

Transparantie, privacy en gegevensbescherming

Mede in aansluiting van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt de gemeente in haar inkoopbeleid nadrukkelijk vast dat zorgvuldig wordt omgegaan met privacygevoelige informatie en gegevens. Zowel door de gemeente zelf, als door de partijen waarmee de gemeente zaken doet. Dit wordt mede zichtbaar door de transparante werkwijze waarop de gemeente haar aanbestedingen en inkoopprocessen uitvoert.

Stimulering lokale en regionale economie

In samenspraak met lokale en regionale ondernemersverenigingen en met buurgemeenten wordt voortdurend gewerkt aan manieren om de lokale economie te stimuleren en om het aandeel opdrachten dat de gemeente onderbrengt bij lokale en regionale bedrijven, te vergroten.

Duurzaamheid en circulariteit

Dit beleid sluit ook aan op de beleidsterreinen van de gemeente waarin we zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving en de mensen om ons heen. De gemeente streeft er naar om volledig energieneutraal te worden en om materialen en grondstoffen maximaal te benutten en afval tot een minimum te beperken. Daarnaast werkt de gemeente er ook in haar inkoopbeleid aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Hiermee heeft de gemeente een inkoopbeleid vastgesteld dat “up to date” is, aansluit bij ander gemeentelijk beleid en bij de centrale thema’s privacy, duurzaamheid en transparantie.