HOME  |  Gemeente  |  College  |  Raadsuitvoeringsprogramma 2018-2022

Raadsuitvoeringsprogramma 2018-2022

De nieuwe gemeenteraad heeft in mei een raadsprogramma 2018-2022 opgesteld om richting te geven aan de komende raadsperiode. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit raadsprogramma uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Ondanks de complexe financiële uitdagingen waar de gemeente voor staat, is het gelukt om een voorstel te doen voor een evenwichtig uitvoeringsprogramma. Door scherpe keuzes te maken is het mogelijk om het raadsprogramma uit te voeren, met de focus op zorg, duurzaamheid en wonen, met gezonde financiën als uitgangspunt. De input die is verzameld vanuit de collegetour is verwerkt in het programma en wordt bij nadere uitwerking per onderwerp meegenomen.

Het college legt het voorstel voor het raadsuitvoeringsprogramma voor aan de gemeenteraad. Dit voorstel wordt op 12 november besproken in een beeldvormende raadsavond in het Cultuurhuis in Doorn. Inwoners, partners en organisaties zijn van harte welkom. Na vaststelling start het college in samenspraak met de samenleving en de raad een participatief traject om gezamenlijk te komen tot een goede afweging van de keuzes voor de toekomst. Hierover volgt later meer informatie. Hieronder vindt u het raadsvoorstel, met in de bijlagen het raadsuitvoeringsprogramma en de input vanuit de collegetour.