HOME  |  Gemeente  |  Vastgoed en grond  |  Toekomstige bouwlocaties

Toekomstige bouwlocaties

In de nota 'scenario analyse grondexploitaties' wordt beschreven welke locaties de gemeente Utrechtse Heuvelrug de komende jaren zal verkopen en op welke wijze en volgens welke planning.

Er zijn voor diverse locaties ontwikkelkaders vastgesteld. Het gaat hierbij om de volgende locaties:

 • Amerongen: Van de Boschstraat 4 (voormalig gemeentewerf)
 • Doorn: Van Bennekomweg 10-16 (voormalig gemeentewerf), Leersumsestraatweg 9 (Opijnen terrein)
 • Driebergen: Engweg 8-14 ("Hoek"),  Sportlaan 67 (voormalig gemeentewerf)
 • Leersum: Pomplaan 3 (voormalig gemeentewerf ), hoek Hoflaan-Dreef- De Oude Kolk
 • Maarn: Jacob van Wassenaerstraat 23-25 (voormalig gemeentewerf)

Actueel

Voor alle bovengenoemde locaties worden momenteel gefaseerd de globale bestemmingsplannen opgesteld (met uitzondering van het reeds voltooide bestemmingsplan voor Engweg 8-14 in Driebergen). De feitelijke opstelling van de bestemmingsplannen en vaststelling daarvan duurt ongeveer twee jaar, rekening houdend met toepassing van mitigerende maatregelen ten behoeve van aangetroffen diersoorten en de wettelijke bezwaartermijn. De gemeente werkt per locatie momenteel aan het vinden van oplossingen voor de mitigerende maatregelen. De verwachte verkoopdatum van elke specifieke locatie wordt mede hierdoor bepaald. Bij elke ontwikkellocatie betrekt de gemeentelijke projectleiding eveneens de omwonenden middels participatie. Naar verwachting wordt het eerste (nog nader te bepalen) bestemmingsplan op zijn vroegst onherroepelijk in het eerste kwartaal van 2021.

Op basis van het raadsbesluit 2015 kunnen de locaties niet eerder verkocht worden dan het moment waarop het bestemmingsplan onherroepelijk is. Na vaststelling van de bestemmingsplannen zullen de locaties via een openbare tenderprocedure verkocht worden. Er is geen sprake van verkoop van losse kavels. Ter informatie aan derden houdt de gemeente relevante informatie bij op deze webpagina. De gemeente kan geen verantwoordelijkheid nemen voor afwijkend vermelde informatie op andere websites. De gemeente zal (reeds) geïnteresseerde partijen, die zich middels een mail gemeld hebben bij de projectleiding, op de hoogte brengen zodra een locatie in verkoop gaat. De gemeente zal niet met individuele partijen in overleg treden over de procedure. Voor de voortgang van het proces adviseren wij u eveneens deze webpagina te bekijken.

Kalender

Wordt aangevuld zodra data bekend zijn

Planning

Verwachte moment van vaststelling van het bestemmingsplan en start van de tenderprocedure:

 • Amerongen: Van de Boschstraat 4 (voormalig gemeentewerf) - nader te bepalen
 • Doorn: Van Bennekomweg 10-16 (voormalig gemeentewerf) - nader te bepalen
 • Doorn: Leersumsestraatweg 9 (Opijnen terrein) - nader te bepalen
 • Driebergen: Engweg 8-14 ("Hoek") - tweede kwartaal 2019
 • Driebergen: Sportlaan 67 (voormalig gemeentewerf) - nader te bepalen
 • Leersum: Pomplaan 3 (voormalig gemeentewerf) - nader te bepalen
 • Leersum: hoek Hoflaan-Dreef- De Oude Kolk - nader te bepalen
 • Maarn: Jacob van Wassenaerstraat 23-25 (voormalig gemeentewerf) - nader te bepalen

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Steven Elfring, s.elfring@heuvelrug.nl. U kunt ook bellen met algemene nummer: (0343) 56 56 00.

te downloaden