Advies informateur: openbare bespreking donderdag 12 april 2018 en voorbereiding raadsbrede programma

logo

Snelmenu

Zoeken

Advies informateur: openbare bespreking donderdag 12 april 2018 en voorbereiding raadsbrede programma

Aan de betrokkenen bij de gemeenteraad

Na de raadsverkiezingen van 21 maart is Remco van Lunteren gestart als informateur in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Na een eerste verkenning heeft hij een advies uitgebracht dat hierbij als bijage gaat.

Donderdag 12 april 2018 zal dit advies worden besproken door de raadsfracties in een openbaar gesprek om 18.30 uur.

Dit gesprek is in de raadzaal, Cultuurhuis te Doorn.

De informateur zal een korte toelichting geven op zijn advies en daarna gaan de fracties in gesprek over de vervolgstappen.

Donderdagavond 12 april hebben de raadsfracties in een openbare bijeenkomst gesproken over het advies van informateur Remco van Lunteren.

De fracties hebben afgesproken in een aantal openbare bijeenkomsten te gaan werken aan een programma dat uiteindelijk ook door alle fracties in de raad kan worden gedragen.

Deze openbare bijeenkomsten vinden allemaal plaats in de raadzaal in het Cultuurhuis Pleiade te Doorn.

De bijeenkomsten staan onder technisch voorzitterschap van Peter van der Zee.

De eerste bespreking is maandag 16 april 2018 vanaf 19.30 uur.

De fracties kunnen dan technische vragen stellen aan ambtenaren van de gemeente over een aantal recent gepubliceerde stukken, t.w.

 • De brief ‘Overdracht college’ (bijgaand),
 • Het inwerkdocument raad 2018 ‘Sluit je aan’ (bijgaand),
 • De RIB Beantwoording motie Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal,
 • De (gewijzigde) Rib Herijkte financiële situatie en beantwoording motie Organisatiekosten (bijgaand) en
 • De RIB Evaluatie programma transformatie sociaal domein.

Er zijn mensen aanwezig die vragen kunnen beantwoorden, indachtig de wens van de fracties om te komen tot een akkoord op hoofdlijnen.

Daarna krijgen de fracties de gelegenheid om thema’s toe te voegen aan de agenda voor het raadsbrede overleg en dus aan de inhoudsopgave van het op te stellen programma. De informateur heeft in zijn advies al genoemd:

(1) duurzaamheid / klimaattransitie;

(2) wonen / anticiperen op demografische ontwikkelingen; en

(3) de implementatie van de omgevingswet.

In de openbare bespreking van donderdag 12 april hebben fracties ook onderwerpen genoemd, maar bepalend is wat zij volgende week (uiterlijk woensdag 18 april om 9.00 uur) aanleveren bij de griffie.

De inhoudsopgave en agenda voor het overleg zijn onderwerp van de tweede openbare bespreking op donderdag 19 april 2018 van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. Aansluitend vindt een bespreking van raadsvoorstellen plaats in het spoor Ruimte - zoals gepland.

Donderdag 19 april is de eerste openbare bespreking om te komen tot een raadsbreed programma. We beginnen om 19.30 uur in de raadzaal.

De bespreking wordt voorgezeten door Peter van der Zee.

Overeengekomen is dat aan het gesprek kan worden deelgenomen door maximaal twee personen per fractie.

Door de agendacommissie van 12 april is een aantal raadsleden belast met de voorbereiding van agenda en agendapunten.

Het resultaat is de onderstaande agenda met bijlagen.

 1. Doelstelling raadsprogramma inclusief wijze van behandelen en bepalen abstractieniveau (zie bijlage 1, Voorstel abstractieniveau)
 2. Planning van het proces i.r.t. wel / geen inwonersavond
 3. Indeling in paragrafen en volgorde van bespreken (bijlage 2, Voorstel indeling in 8 paragrafen / bijlage 3, Input van de fracties)
 4. (Indien voldoende tijd beschikbaar) Bespreken paragraaf Participatie, Werkwijze Raad, BOB.

Ter informatie en inspiratie:

het raadsvoorstel  Aanpak participatie bij plannen en projecten ‘Sluit je aan? #verbinden #doen’ is door de raad in juni 2017 unaniem aangenomen.

Bijlage 4, Raadsprogramma 2014 (ter informatie en inspiratie)

Voor de verdere ontwikkeling van het raadsbrede programma zijn gereserveerd

 • maandagavond 23 april vanaf 19.30 uur. (deels parallel aan besprekingen in het spoor Bestuur & Middelen) en
 • woensdag 25 april 20187 vanaf 19.30 uur.

Naar verwachting kan in de week daarna de redactie van een eerste concept worden afgerond en voor keuring worden voorgelegd aan de fracties.

De concept-versie van het raadsprogramma kan dan worden afgerond in een gezamenlijke bespreking dinsdagavond 8 mei 2018 om 19.30 uur.

Als dat allemaal volgens verwachting is verlopen, volgt er nog een bespreking met inwoners en het verwerken van de uitkomsten daarvan.

Hierover volgt te zijner tijd nadere informatie.

Lees deze pagina voor RSS