In de eerste zes maanden van 2021 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in gemeente Utrechtse Heuvelrug gedaald van 820 naar 743 (-9%). Dit ten opzichte van de eerste zes maanden van 2020. Gemeente Utrechtse Heuvelrug scoort daarmee in lijn met het regionaal gemiddelde, dat een daling laat zien van -10%. Opvallende stijgers zijn meldingen van overlast door jongeren en personen met verward gedrag.

Inbraken

Woninginbraken zijn impactvol voor inwoners en ondernemers en zijn daardoor sinds een aantal jaar geprioriteerd. Het aantal woninginbraken in de periode januari – juni 2021 toont een daling: van 58 in 2020 naar 47 in 2021 (-19%). Dat zijn er 11 minder dan in dezelfde periode in 2020. 
Ook het aantal bedrijfsinbraken daalde sterk van 12 in de eerste zes maanden van 2020 naar 6 in diezelfde periode in 2021. Deze twee typen misdrijven zijn sinds 2016 sterk gedaald. De relatief lage aantallen blijven een dalende trend vertonen.

Geweldsmisdrijven en vernielingen

Het aantal geweldsmisdrijven laat in lijn met dezelfde periode in voorgaand jaar een daling zien. In de eerste zes maanden van 2020 waren er 56 geregistreerde geweldsmisdrijven. Dit aantal is in diezelfde periode in 2021 gedaald naar 49 geregistreerde geweldsmisdrijven (-13%). Het aantal vernielingen is in 2021 daarentegen toegenomen van 96 meldingen in de eerste zes maanden van 2020 naar 105 meldingen in diezelfde periode in 2021 (+9%).

Toename in overlast

Het aantal registraties van overlast is in de eerste zes maanden van 2021 gestegen. Het aantal registraties van jongerenoverlast is in de eerste zes maanden van 2021 gestegen naar 287, dit ten opzichte van 247 registraties in diezelfde periode in 2020 (+16%). De grootste stijging is waarneembaar op het gebied van overlast door personen met verward gedrag: van 117 meldingen in de eerste zes maanden van 2020 naar 175 meldingen in diezelfde periode in 2021 (+50%).

Burgemeester Frits Naafs is niet verrast door deze cijfers: ‘’De situatie rondom COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat wij meer tijd in de huiselijke omgeving doorbrengen. Mensen die al geconfronteerd werden met persoonlijke uitdagingen zien zich nu gevoelsmatig gesteld voor een onmogelijke opgave om zich sociaal te handhaven. Wij zien sinds maart 2020 een sterke toename in het aantal meldingen van overlast. Niet alleen met betrekking tot jeugd, maar op meerdere sociale vlakken. Een ander voorbeeld is dat het aantal aanvragen voor buurtbemiddeling sterk is toegenomen. De aanhoudende beperkingen lijken ervoor te zorgen dat er minder onderling begrip is. Men is geneigd minder van elkaar te tolereren. Wij spannen ons samen met het Sociaal Dorpsteam en de politie in om overlast en sociale problematiek zoveel als mogelijk te voorkomen. Daar waar mogelijk bieden wij  hulpverlening aan ter ondersteuning’’. 

De uitbraak van COVID-19 lijkt een logische oplossing, maar is volgens burgemeester Naafs niet het gehele antwoord op deze ontwikkeling. ‘’Wij zijn in het afgelopen jaar meer prioriteit gaan geven aan de diverse vormen van overlast. Dit heeft ertoe geresulteerd dat wij meer dan voorheen aanwezig waren in onze wijken, buurten en dorpen. Wij zijn vaker gaan signaleren, registreren en handhaven. Dat heeft meer dan eens geresulteerd in grootschalige inzet, zoals rondom de jeugdoverlast in Driebergen-Rijsenburg. Wij blijven hier in samenwerking met de politie onverminderd op inzetten’’, zo stelt burgemeester Frits Naafs.

Ondermijnende criminaliteit

Het aantal registraties van drugshandels,- vervaardiging en -bezit is lichtelijk afgenomen: van 14 in 2020 naar 9 in 2021 (-36%). Burgemeester Frits Naafs benadrukt dat het gaat om het stellen van prioriteiten: ‘’Wij hebben onze aanpak zoals aangekondigd geïntensiveerd. Resultaat daarvan is onder andere dat wij zeer efficiënt zijn geworden in het toepassen van bestuurlijke bevoegdheden, zoals het sluiten van drugspanden. Wij hebben recent de keuze gemaakt om meer te investeren in het contact met de inwoners en ondernemers in ons buitengebied en het aanpakken van de grotere ondermijningsstructuren in onze gemeente. Dat zijn processen die veel tijd en energie kosten en waarbij het resultaat niet altijd direct zichtbaar is, echter, de aanhouder wint.’’ 

Opvallend feit is dat veel constateringen betreffende drugshandel, -vervaardiging en –bezit tot stand zijn gekomen door het kordaat opvolgen van meldingen die zijn binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem. ‘’Wij hebben een uitstekende samenwerking met Meld Misdaad Anoniem. De toenemende mate waarin onze inwoners anoniem melding doen is een positieve ontwikkeling. Hoe meer mensen het goede doen door (anoniem) te melden, des te slagvaardiger wij kunnen optreden. Wij doen dit simpelweg niet alleen, maar samen met onze inwoners’’, zo stelt burgemeester Naafs.