Waarom zijn er nieuwe bouwlocaties nodig?

Gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat uit vitale, mooie dorpen met relatief veel voorzieningen, zoals winkels, scholen en sportvereniging. Er is een rijk sociaal en cultureel leven. De dorpen liggen bovendien in prachtig natuurschoon en hebben volop cultuurhistorie. Kortom een heerlijke gemeente waar veel inwoners graag (blijven) wonen en werken.

Om die vitaliteit op langere termijn in stand te houden, moet het aantal inwoners stabiel blijven of licht groeien. Ook voldoende spreiding in leeftijdsopbouw is belangrijk. Ook wonen er steeds minder mensen in één huis. Daardoor zijn voldoende geschikte woningen voor alle bevolkingscategorieën nodig. Waardoor inwoners ook kunnen verhuizen naar woningen die aansluiten bij hun behoefte van dat moment. Het huidige woningaanbod sluit hierop onvoldoende aan.

Inventarisatie inbreidingslocaties

Het college heeft een inventarisatie gedaan van potentiële nieuwe woningbouwlocaties die op korte of lange termijn voor deze benodigde nieuwbouw kunnen worden ingezet. Inwoners, lokale partners en gemeentelijke medewerkers hebben antwoord gegeven op de vraag ‘Waar is het volgens u mogelijk om nog huizen te bouwen in onze dorpen?’.

Alle inzendingen zijn globaal beoordeeld op onder andere ligging en stedenbouwkundige inpassing. Ook is per locatie ingeschat voor hoeveel woningen plek is. En bijvoorbeeld ook of het waardevol groen is of een speelvoorziening voor de buurt betreft. De beoordeling is verdeeld in vier categorieën: van kansrijk tot onwenselijk. Na de participatieronde en inloopavond zijn op de gepubliceerde conceptstukken meer dan 100 reacties gekomen.

Het college ziet dertig locaties waar tot eind 2025 planvorming en woningbouw kansrijk zijn. Bovenop de al geplande nieuwe woningen kunnen deze locaties worden ingezet voor de nieuwbouwopgave van de benodigde 500 woningen

Stand van zaken

Het college ziet 30 locaties als kansrijk om voor eind 2025 huizen te bouwen. Een en ander staat in de ‘Inventarisatie inbreidingslocaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020’. De aangepaste Inventarisatie legt het college ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Meer informatie over deze inventarisatie met het overzicht van alle genoemde locaties, de beoordelingen en een antwoord op de ingekomen reacties staat op deze pagina.

Planning

De behandeling van het raadsvoorstel is ingepland. Het begint met beeldvorming op donderdag 3 september 2020. Wilt u deelnemen aan de beeldvormende vergadering? Meldt u zich dan tot uiterlijk 24 uur vóór de vergadering aan bij de griffie. U mag uw bijdrage ook per mail ruim voor de vergadering aanleveren, zodat u tijdens de bespreking snel tot de kern van uw betoog kunt komen.

In verband met Corona, wordt er op een andere manier vergaderd dan u normaal van ons gewend bent. Na aanmelding ontvangt u voor de vergadering een link waarmee u kunt deelnemen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen via e-mail. Of houd deze pagina in de gaten. Voor vragen over de beeldvormende vergadering kunt u contact opnemen met de griffie.

Bouwen aan de toekomst met inbreidingslocaties